PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

267 ciutadans han de pagar 43.615 € al Govern

75 acusats acumulen gairebé tres mil euros per excés de velocitat

Per EL PERIÒDIC

Un agent de circulació posant una multa per mal estacionament.
Un agent de circulació posant una multa per mal estacionament. | ALEX LARA
El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir l’edicte mitjançant el qual es notificaven diverses denúncies d’infraccions en matèria de circulació. D’aquesta manera, es va notificar a un total 267 persones l’import individual que havien de pagar en cada cas per l’acumulació de denúncies d’infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat, constatades per part dels agent de circulació.
 
Sumant tots els imports de cada persona esmentada en l’edicte, es destaca que en total, els acusats han de pagar 43.615,4 euros a l’Administració pública en concepte de les multes imposades. La majoria d’imports individuals per cada persona oscil·len entre els 100 i 200 euros, tot i que una petita part ha de pagar un import d’entre 50 i 100 euros. També hi ha alguns casos amb uns valors bastants més alts, com dos esments en que els infractors han de pagar 533,04 i 822,12 euros respectivament per acumulació de denúncies. 
 
L’Administració també recorda que d’acord amb l’establert a l’article 12 de l’ordinació referenciada, els interessats podran presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte. Si no es presenta aquesta al·legació, el Govern considerarà resolt l’expedient i notificada la resolució sense necessitat de dictar resolució expressa. I transcorregut el termini d’un mes sense que l’interessat s’hagi pronunciat, es procedirà a l’execució forçosa de la sanció aplicant un recàrrec únic del 20%. 
 
D’altra banda, el BOPA també va publicar ahir la llista de persones que tenen una infracció efectuada pel Departament de Policia per excés de velocitat, dades constatades per l’aparell de control radar. En aquest aspecte, destaca que el total d’import a pagar sumant tots els infractors, és de 2866,77 euros. A més, dels 75 acusats d’impagament, gairebé tots han d’aportar un import d’entre els 20 i 50 euros, tot i que també hi ha uns pocs que han de pagar un valor una mica més elevat, d’entre 60 i 90 euros. 
 
D’aquesta manera, els integrants de la llista publicada, tindran un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’edicte per presentar les al·legacions que estimin pertinents davant del Departament de Policia. I en el supòsit que no es faci ús dels mitjans de defensa esmentats, l’Administració considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Passat aquest 10 dies, els infractors tindran 13 dies més per efectuar el pagament de l’import corresponent davant del mateix Departament de Policia. 
PUBLICITAT