PUBLICITAT

Andorra la Vella

L’ús de mitjans coercitius obligarà a un informe i una revisió mèdica

La Policia haurà de notificar, com ja fan els agents penitenciaris, si usen les eines

Per E. J. M.

Uns agents de policia traslladen una presa des del centre penitenciari fins a la Batllia.
Uns agents de policia traslladen una presa des del centre penitenciari fins a la Batllia. | TONY LARA
El Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia introdueix l’obligació que els agents segueixin una «formació específica i continuada per dur i emprar els mitjans de subjecció i coercitius» i, a més, «les obligacions de registre, informe i revisió mèdica posterior a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius». Aquesta obligació ja estava reglamentada per als agents penitenciaris, però ara també ho serà per als policies, i, a més, serà reglamentat per llei en els dos casos.
 
El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va exemplificar ahir que un mitjà de subjecció són les manilles, i un coercitiu ho és la pistola Taser, que fa descàrregues elèctriques. Si s’utilitzen, els agents hauran de registrar l’acte, fer-ne un informe i, si cal, a la persona contra la qual s’han aplicat els mitjans haurà de ser sotmesa a una revisió mèdica.
 
El ministre va puntualitzar que s’introdueixen canvis en les sancions, i amb la nova norma serà considerada una falta «molt greu» el mal ús dels mitjans coercitius i de subjecció, i «greu» perdre l’arma. Actualment, la qualificació és a la inversa. A més, Espot va explicar que s’amplien els principis d’actuació i les obligacions dels membres dels dos cossos especials: «Es reforcen els requisits i les condicions per a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius, el deure de secret professional i, en el cas del Cos de Policia, es preveu que els seus membres no poden exercir cap càrrec públic ni participar en partits polítics».
 
Més atribucions als penitenciaris / D’altra banda, el Projecte de llei de modificació de la Llei del Cos Penitenciari introdueix la possibilitat que «el Cos Penitenciari pugui participar eventualment en el trasllat de les persones detingudes, internes al Centre Penitenciari i penades, i en l’execució de les penes i les mesures privatives de llibertat que dicten els òrgans jurisdiccionals, de forma exclusiva o concorrent amb el Cos de Policia, segons es determini reglamentàriament». Espot va especificar que «estem estudiant quins recursos farien falta, i si és eficient». L’opció, però, estarà prevista per llei.
 
Una altra novetat prevista per la llei és que «s’estableix un termini d’un any per habilitar i posar en funcionament uns locals annexos al Centre Penitenciari adequats especialment per a les visites de familiars o parents íntims dels interns que no puguin obtenir permisos de sortida», és a dir, les anomenades sales de vis-a-vis. 
 
Sense jubilació / D’altra banda, la modificació legal «impedeix que els membres amb drets oberts per acollir-se a la jubilació voluntària puguin fer-ho si són objecte d’un expedient disciplinari per la falta molt greu que consisteix en haver comès un delicte dolós, o estan immersos en un procés penal per un delicte dolós, dels quals es puguin derivar danys o perjudicis molt greus a les persones, els béns o les institucions». Amb aquest canvi, es volen evitar casos com l’excàrrec policial que va disparar contra la façana de l’edifici administratiu de la Policia i es va acollir a la jubilació voluntària, de manera que està cobrant una pensió tot i haver estat condemnat.
 
Finalment, es fixa un termini d’un any, a partir de l’entrada en vigor de les lleis, per elaborar un codi deontològic del Cos de Policia i del Cos Penitenciari. Els textos entraran ara a tràmit parlamentari. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT