PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

Els ingressos comunals augmenten un 79% i els del Govern un 117%

Les previsions de cara a l’any 2019 és que la pujada, que es tradueix en un increment dels impostos, sigui major

Per E. GRACIA / J. R. BAIGES

Evolució dels impostots de l'Administració pública.
Evolució dels impostots de l'Administració pública. | INFOGRAFIA: ANDREU ESTAPÉ
Els ingressos corrents del Govern han augmentat un 117,22% des de l’any 2000. I és que l’Executiu ha passat de recaptar 180 milions d’euros a l’inici de segle a obtenir-ne 391 aquest any. A més, de cara a l’exercici 2019 –i segons els marcs pressupostaris publicats–, es preveu que l’augment sigui major, passant del 117,22% al 120%, amb una recaptació estimada de 396 milions d’euros. 
 
Pel que fa als comuns, la pujada dels ingressos ha estat menor, ja que les corporacions han passat d’obtenir 52 a 93 milions d’euros, el que representa un augment del 78,85%. I de cara a l’any 2019, es preveu que la diferència sigui del 82,69%, amb 95 milions d’euros en concepte d’ingressos corrents. Aquestes dades s’extreuen de l’estudi del Govern –realitzat per l’empresa Alfa Capital– que ha servit per elaborar la nova proposta de transferències que l’Estat donarà als comuns. 
 
Impostos directes / Des de l’any 2000 fins el 2015, els ingressos per impostos directes del Govern han augmentat de zero a 68 milions d’euros. Els impostos que han registrat una major pujada (des de l’any 2010 fins el 2015) han estat els de societat i activitats econòmiques, ja que han passat a representar un ingrés de zero a 34 milions d’euros. El segon impost que ha patit un augment més pronunciat és el de la renda (que ha pujat 19 milions), seguit de la renda sobre no residents, que n’ha augmentat 16. 
 
En relació a les corporacions comunals, els ingressos per impostos directes han tingut una pujada del 95%, passant dels 12 milions d’euros l’any 2000 als 23 el 2015. Els impostos que més han augmentat al llarg dels darrers cinc exercicis comptabilitzats en l’estudi (anys 2010-2015) són els de rendiments arrendataris, que han passat de recaptar tres a sis milions d’euros. Mentre que els impostos que han disminuït la seva recaptació són: l’impost sobre la construcció (que han passat de quatre a un milió d’euros) i l’impost de propietat, que ha caigut de 6,5 a cinc milions d’euros.
 
Impostos indirectes / Els impostos indirectes continuen sent la primera font de finançament de l’Estat, amb un 57% dels ingressos corrents recaptats durant cada exercici. Segons es detalla en l’estudi del Govern, els impostos especials i sobre el tràfic exterior (especialment els provinents del tabac) representen un 53% dels impostos indirectes recaptats.
 
Al llarg del 2015, l’Executiu va obtenir 269 milions d’euros en concepte d’impostos indirectes, mentre que el 2000 en va recaptar 120, el que representa un augment del 124%. D’aquests impostos, els que han patit una major apujada són els de tràfic exterior, passant dels 22 milions d’euros als 102, seguits dels impostos de consums i béns (IMI i IGI), que tenien una recaptació de 50 milions d’euros l’any 2010 i de 116 milions el 2015. Mentre que els impostos de consum de serveis (ISI) i d’IPI, ITP, cànons i sobre el joc han patit una davallada, passant dels 80 i 22 milions  d’euros als tres, respectivament. 
 
Pel que fa als ingressos dels comuns per impostos indirectes, aquests han tingut un augment del 61%. Ja que durant l’any 2000 les corporacions van recaptar tres milions d’euros per aquest concepte, i durant l’exercici 2015 en van recollir cinc milions. 
 
L’únic impost indirecte que es recull en l’estudi del Govern pel que fa als comuns és el de transmissions patrimonials, que s’ha mantingut força estable des del 2010 fins el 2015. Doncs malgrat que ha tingut pujades i baixades, la recaptació d’aquest impost sempre ha oscil·lat entre els cinc i sis milions d’euros. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT