PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

Avís per la manca de control dels comuns sobre la contractació pública

El Tribunal de Comptes alerta que les corporacions no verifiquen la legitimitat de les empreses licitadores

Per Lídia Raventós

Diversos cònsols en una reunió.
Diversos cònsols en una reunió. | MARICEL BLANCH

El Tribunal de Comptes alerta en el seu darrer informe que les corporacions comunals no duen a terme un control suficient sobre la legitimitat de les empreses contractades. L’advertència que «el comú no disposa de mecanismes eficaços per a verificar la legitimitat dels licitadors per a contractar amb l’Administració» es repeteix en els informes de tots els comuns. Bé, de tots menys en el cas de Sant Julià de Lòria, ja que la corporació va entregar la liquidació dels comptes de l’exercici 2016 l’octubre de l’any passat, la qual cosa ha provocat que l’ens fiscalitzador no hagi pogut incloure el resultat de l’anàlisi en aquesta memòria. 


Un altre punt que es repeteix és que «tot i que el comú disposa d’un registre de contractes, aquest no contempla tota la informació necessària que faciliti el seu control». En  aquest sentit el Tribunal de Comptes afegeix que «al referit registre li manquen elements essencials com la informació relativa a modificacions, pròrrogues, l’acompliment dels mateixos, i si és el cas, la seva resolució; a la vegada ha d’establir els elements per fer-lo públic». En el cas d’Encamp, a més, destaca que hi ha certs contractes celebrats que no es troben en el registre. 

Verificació de la informació 

En tots els casos també es fa constar la necessitat de verificar la informació facilitada per les empreses que opten a una contractació pública. Segons consta en els informes del Tribunal de Comptes, els comuns només avaluen la legitimitat per a contractar «mitjançant l’obtenció d’una declaració genèrica responsable del licitador de no trobar-se en cap causa que ho impedeixi». Un procediment, agreguen, que «pot ser considerat poc eficaç pel que es recomana que es requereixi una declaració explícita i responsable dels empresaris conforme no es troben en cap dels supòsits tipificats» per llei. En el cas d’Escaldes-Engordany, per exemple, l’ens fiscalitzador subratlla que «el comú només avalua la legitimitat per a contractar dels licitadors mitjançant l’obtenció d’una declaració jurada i signada d’aquests, sense cap més control ni verificació de la informació subministrada». 

Adjudicacions directes 

El Tribunal de Comptes també es fa ressò en alguns dels comuns d’adjudicacions directes que no s’han justificat com a tals. En el cas d’Ordino, per exemple, l’ens ha detectat «una contractació directa sense que existeixi cap tipus d’informe tècnic previ que justifiqui que podia acollir-se a aquesta forma d’adjudicació». Es tracta d’una contractació dels treballs de serveis de manteniment de software per un import compromès de 23.000 euros. 


També en el cas del comú massanenc el tribunal fa esmen d’una contractació directa no justificada i que no ha seguit el procediment adequat. «S’ha detectat la contractació del servei de dinars dels Esports d’Estiu a l’Associació de Pares de l’Escola francesa, per un import compromès de 28.500 euros, sense que consti l’existència de cap procediment i sense que consti cap contracte formalitzat».

Els serveis als ciutadans 

D’altra banda, l’organisme fiscalitzador posa sobre la taula la necessitat d’implementar un «sistema d’informació economicofinancer de gestió i eficàcia» que permeti verificar no tan sols els comptes, sinó també la gestió i el compliment dels objectiu per tal d’informar i avaluar els programes d’actuació relacionats amb els serveis que es presten als ciutadans. És a dir, disposar d’eines (indicadors) que permetin conèixer amb suficient detall el cost dels serveis que presten i l’assoliment dels objectius previstos per cada comú. En el cas d’Andorra la Vella, per exemple, deixa clar que «no es disposa d’un sistema eficaç de comptabilitat de costos dels serveis i activitat que es presten que aportin informació suficient per a la presa de decisions en relació als objectius d’economia i eficiència. 

Complements de sou irregulars a la capital

L’informe del Tribunal de Comptes del 2016 referent a Andorra la Vella posa de manifest, tal com ja ho ha fet en anys anteriors, que la corporació de la capital està pagant complements de sou irregulars a alguns treballadors. Segons consta en el document, el comú ha satisfet complements salarials a treballadors de l’entitat motivats per les reubicacions de llocs de treball, als quals segons la graella salarial els hi corresponia una retribució menor, amb la finalitat de mantenir-los el nivell retributiu. Els informes corresponents al 2014 i 2015 també feien referència a aquesta irregularitat. 

Així mateix, l’informe destapa que novament el comú està pagant el 100% del sou a aquells treballadors que estan de baixa per incapacitat laboral per accident o malaltia laboral, sense que l’assalariat hagi finançat part d’aquesta cobertura. A més, afegeix el Tribunal de Comptes, l’entitat comunal també finança en la seva integritat, sense aportació per part dels treballadors coberts, l’assegurança mèdica complementària. 

D’altra banda, l’informe reflecteix que un grup de 14 treballadors que varen entrar amb anterior a l’1 d’abril del 1990 reben el 100% del salari en cas de baixa, independentment de quin sigui el motiu de la mateixa, sense cap finançament per part del treballador. Per aquests conceptes, el comú ha satisfet un total de 36.596 euros en l’exercici 2016.

Comenta aquest article

PUBLICITAT