PUBLICITAT

Andorra la Vella

La despesa pública en salut augmenta un 7%

La xifra arriba als 124 milions el 2017, un 30% del total del pressupost

Per El Periòdic

Edifici de la CASS.
Edifici de la CASS. | Arxiu ANA

La despesa pública en salut se situa en 124,2 milions d’euros l’any 2017, el que representa un increment del 6,9% respecte a l’any 2016. Aquesta xifra representa el 30% del pressupost total del Govern (sense comptar actius ni passius financers), és a dir, més de dos punts en relació a l’exercici del 2016, mentre que la despesa per càpita assoleix els 1.661 euros front els 1.590 euros que representava l’any 2016. Aquestes tendències de creixement s’observen de forma continuada des de l’any 2013, en línia amb el que s’observa en altres països de l’entorn, tal com informen des del departament d’Estadística.

D’aquesta manera, segons les dades fetes públiques aquest dilluns, la depesa pública en salut ha estat el 2017 superior en 26 milions a la que va ser el 2016. Si es desglossa aquesta despesa, cal destacar que la partida més important, de 110.127.687 euros, correspon a transferències corrents, 8,5 milions més que en l’exercici anterior. La segona quantia més elevada en aquesta despesa pública és la que es destina a personal, que el 2017 va ser de 5.585.585 euros, 196.233 euros més que el 2016. En tercer lloc cal destacar la partida de transferències de capital, que van ascendir a 2.833.842 euros, una xifra que suposa una davallada de 702.118 euros respecte a l’any anterior. També davallen les partides de béns corrents i serveis, que es van situar en 2,6 milions (un 5,5% menys que el 2016) i inversions reals, que passen de 482.431 euros el 2016 a 377.018 euros el 2017, la qual cosa suposa una caiguda de 105.413 euros entre un exercici i l’altre. 

Si es tenen en compte els percentatges que aquestes partides representen en el total de la depesa pública en salut, tenim que les transferències corrents representen un 88,6% del total, mentre que la resta de partides se situen per sota del 5%. Pel que fa a la inversió real, representa el 0,3%. Si es detallen les diferents partides cal destacar que des de l’executiu es va destinar al finançament del SAAS 16.116.618 euros quan el 2016 es va elevar a 14.403.726 euros. Pel que fa a la subvenció a l’explotació de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, la partida s’eleva al 2017 a 7.180.460 euros, quan l’any anterior havia estat de 5.377.240 euros. La tercera partida més important de set milions, és per al finançament de serveis d’atenció primària, que l’any anterior havia estat de 6.207.263 euros. Al transport sanitari s’hi va destinar 188.792 euros, menys que l’any anterior, quan el total va ser de 227.346 euros. Pel que fa a la CASS, la branca general va tenir una despesa de 99.362.875 euros, quan l’any anterior havia estat de 92.933.933 euros. Un dels conceptes que més creix, passa de 79,9 a 82 milions, és el reemborsament per malaltia. El complement de demandes del 100% també s’incrementa substancialment passant de 3,6 a 4,3 milions. 

Des d’Estadística es posa en relleu que la despesa pública en salut creix substancialment durant els darrers 25 anys, tant a nivell nacional com mundial, impulsada per diversos motius. El primer és el factor demogràfic, relatiu a l’envelliment progressiu de la població i a l’augment de l’esperança de vida, de manera que la tendència de l'evolució demogràfica farà augmentar encara més les despeses en sanitat en els propers anys. El segon motiu rau en la utilització de tècniques més sofisticades i noves tecnologies mèdiques, les quals en alguns casos cronifiquen malalties i/o allarguen l'esperança de vida. Un tercer factor important és l’aparició de noves patologies, afegit a l’increment del consum de béns de salut a totes les franges d’edat i a la universalització de la cobertura sanitària. En la mesura que la població disposa de més renda, tendeix a consumir serveis associats a la salut de forma més que proporcional als augments que experimenta el producte interior brut (PIB), assenyalen.

Comenta aquest article

PUBLICITAT