PUBLICITAT

El Govern ha creat l’Observatori Estatal de Morositat Privada

El de 30 d’abril del 2024 el Consell de Ministres d’Espanya va aprovar el Reial decret 439/2024, del 30 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 962/2013, del 5 de desembre, pel qual es crea i regula el Consell Estatal de la petita i mitjana empresa, i es regula l’Observatori Estatal de la Morositat Privada (OEMP). L’Observatori es constituirà abans del 2 de juliol del 2024, dins dels dos mesos següents a l’entrada en vigor del Reial decret.

La regulació i funcionament de l’OEMP queden compresos a la Disposició Addicional sisena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (Llei Crea i Creix), reforma reguladora recollida al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya que té entre els objectius la reducció de la morositat comercial.

L’OEMP integrarà associacions d’àmbit nacional, autonòmic o local; interlocutors socials i institucions relacionades amb la morositat, aprofitant l’estructura ja existent, que compta amb representació dels principals departaments ministerials amb competències en matèria de PIME, les comunitats autònomes, els agents econòmics i socials i representants de la societat civil.

La creació de l’OEMP completa les mesures reguladores engegades a Espanya, estant en línia amb el projecte de creació de l’Observatori Europeu.

Amb periodicitat anual l’OEMP elaborarà un informe sobre la situació dels terminis de pagament que serà presentat i aprovat al Consell Estatal de la Pime. Entre les funcions de l’OEMP destaquen el seguiment i l’avaluació sistemàtica de l’evolució de la morositat, l’elaboració de l’informe anual, l’elaboració de codis de bones pràctiques integrant els agents més rellevants en aquesta matèria, la formulació de propostes d’actuació, el seguiment de les directrius de la UE en aquesta matèria i actuació com a òrgan consultiu i adopció de sistemes de resolució de conflictes, donant compliment al que disposa la disposició addicional onzena, la disposició final sisena i l’article 9 de Llei Crea i Creix.

Així mateix, l’OEMP s’encarregarà de l’elaboració, la resolució i la publicació d’un llistat d’empreses infractores del termini de pagament màxim prescrit per l’article 4 de la LOCM; és a dir, 60 dies després de la data de recepció de les mercaderies. El llistat d’empreses privades que hagin incomplert els terminis de pagament s’elaborarà anualment en data de referència 31 de desembre de l’any anterior a partir de la informació de pagament efectiu complet de factures proporcionada a la Secretaria de l’OEMP la informació per l’Agència Estatal d’Administració Tributària que és l’organisme de l’Administració estatal encarregat de la gestió de la solució pública de facturació electrònica obligatòria i que serà el repositori universal de les còpies de totes les factures electròniques emeses en l’àmbit del B2B. Aquesta llista deixarà de ser accessible al cap de tres mesos de la seva publicació. En tot cas, les empreses incloses seran notificades prèviament i podran presentar-hi al·legacions.

Ara bé, no totes les empreses incomplidores dels terminis de pagament legals podran ser incloses en el llistat d’infractors, ja que per aparèixer al registre han de concórrer les circumstàncies següents: la primera, que no siguin persones físiques o empresaris a títol individual; la segona, que el 31 de desembre de l’any anterior l’import total de factures pagades més tard dels 60 dies preceptuats per la llei de lluita contra la morositat superi l’import de 600.000 euros; la tercera, que el percentatge de factures pagades durant l’exercici anterior en un període inferior als 60 dies sobre el total de pagaments a proveïdors sigui inferior al 90%; la quarta, que es tracti de societats amb personalitat jurídica que, d’acord amb la normativa comptable, no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat. Convé recordar, que si una societat supera en dos exercicis consecutius dos dels tres límits següents, no podrà presentar un compte de pèrdues i guanys abreujat: el primer, que el total de les partides de l’actiu superi els 11.400.000 euros; el segon, que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 22.800.000 euros; i el tercer, que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 250.

La informació publicada per l’OEMP deixarà constància de:

. La raó o la denominació social completa de l’empresa infractora.
. El número d’identificació fiscal.
. El codi CNAE de la vostra activitat principal.
. L’import total de les factures pendents de pagament

El procediment d’elaboració del llistat d’empreses infractores serà el següent:

Un cop vençut l’exercici precedent, durant el primer trimestre de cada any, l’organisme de l’Administració pública encarregat de la gestió de la solució pública de facturació electrònica proporcionarà a la Secretaria de l’OEMP la informació necessària per a l’elaboració del llistat. Un cop rebudes les dades, la Secretaria de l’OEMP elaborarà una proposta de resolució que inclogui el llistat d’empreses en què concorrin les circumstàncies assenyalades a la disposició final sisena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre.

La proposta d’inclusió al llistat provisional serà notificada a les empreses afectades, les quals disposaran d’un termini de deu dies per formular al·legacions i aportar documents. Les al·legacions s’han de referir exclusivament a l’existència d’errors materials, de fet, o aritmètics en relació amb els requisits establerts legalment, o bé als pagaments efectuats pel deutor, i cal aportar, en aquest cas, justificació fefaent dels pagaments esmentats. Transcorregut el termini d’al·legacions i practicades, si escau, les rectificacions oportunes, la Secretaria de l’Observatori elevarà proposta de resolució a l’OEMP.

En aprovar el llistat, l’OEMP acordarà així mateix la seva publicació, que es farà abans de la finalització de l’any en curs al portal d’Internet ipyme.org. El llistat aprovat per l’OEMP es publicarà per mitjans electrònics, en format PDF, adoptant les mesures necessàries, d’acord amb l’estat de la tècnica, per impedir la indexació del contingut a través de motors de cerca a internet, i assegurant que els llistats deixaran de ser accessibles una vegada transcorreguts tres mesos des de la data de publicació.

La publicació del llistat posarà fi a la via administrativa. Les empreses que discrepin de la resolució han d’interposar:

. Recurs de reposició davant de l’OEMP, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o bé,
. Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa conforme a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Pel que fa al primer llistat d’empreses privades que hagin incomplert els terminis de pagament, s’elaborarà una vegada implantat el sistema de factura electrònica al sector privat, d’acord amb el que estableix la disposició final vuitena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, i es compti amb la informació i els mitjans tècnics necessaris per elaborar-los.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT