PUBLICITAT

Consultori fiscal

A questa setmana volem compartir amb els lectors les conclusions del Comunicat tècnic del 15-05-2017 sobre la inscripció censal en el Registre d’Empresaris i Professionals dels administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils o d’altres entitats, publicat al BOPA el 17 de maig de 2017.
L’objecte del Comunicat Tècnic és:
–Determinar si els administradors i els membres d’òrgans d’administració de societats mercantils i altres entitats que siguin residents fiscals a Andorra han d’estar inscrits en el Registre d’Empresaris i Professionals que gestiona l’Administració tributària.
–Tractament sobre el tipus de renda que perceben els administradors i membres d’òrgans d’administració i consideració sobre les rendes d’activitats econòmiques
El fet que els administradors i els membres d’òrgans d’administració d’entitats hagin d’aplicar les disposicions de l’IRPF relatives a la determinació de les rendes de les activitats econòmiques per calcular les que corresponen a les retribucions percebudes per les seves tasques comporta que, a efectes de l’impost, es considerin rendes de les activitats econòmiques. És a dir, ens trobem davant de l’exercici d’una activitat econòmica, entesa en el sentit ampli d’aquest terme i als efectes de qualificar el tipus de renda obtinguda i el seu tractament a efectes tributaris.
Això es complementa amb la previsió que els administradors puguin quantificar els components de la base de tributació mitjançant el mètode de determinació directa o bé el sistema de determinació objectiva. L’opció d’acollir-se a la determinació objectiva és voluntària i s’ha de comunicar al ministeri encarregat de les finances a través de la declaració censal corresponent. La renúncia a l’opció esmentada també s’ha de fer mitjançant una declaració censal. El lliurament de les declaracions censals fa possible que el Registre d’Empresaris i Professionals incorpori la situació tributària del contribuent en relació amb el mètode de determinació del rendiment net de les activitats econòmiques que du a terme.
A més, dins del contingut del Registre d’Empresaris i Professionals per a cada persona o entitat hi han de constar les declaracions o autoliquidacions que hagi de presentar periòdicament per raó de les seves activitats econòmiques. Entre aquestes declaracions hi figura la del pagament fraccionat a compte de l’IRPF.
Per tant, si l’administrador o el membre de l’òrgan d’administració de societats mercantils o altres entitats és obligat tributari de l’IRPF, per tenir la seva residència fiscal en territori andorrà, ha de formar part del Registre d’Empresaris i Professionals atès que, en obtenir rendes que procedeixen d’activitats econòmiques, tal com es configuren a la Llei de l’impost, ha de complir les formalitats censals previstes per als empresaris i professionals.
Ara bé, atès que la normativa mercantil estableix que els administradors poden ser retribuïts per l’exercici del càrrec i preveu que als estatuts que han de regir la societat s’ha de fer constar el sistema que s’ha de seguir per a aquesta remuneració, en el supòsit que els estatuts determinin que el càrrec d’administrador no és remunerat no es generarà cap tipus de rendiment subjecte a l’IRPF, motiu pel qual, ja que no es percep una renda d’activitat econòmica, tampoc serà necessari figurar en el Registre d’Empresaris i Professionals.
D’acord amb el Reglament d’aplicació dels tributs:
–Els qui hagin de formar part del Registre d’Empresaris i Professionals han de presentar una declaració d’alta en el Registre esmentat abans de l’inici de les activitats corresponents.
–Quan es modifiqui qualsevol de les dades recollides a la declaració d’alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l’obligat tributari ha de comunicar a l’Administració tributària, mitjançant la declaració corresponent, la modificació esmentada.
–Els qui cessin en l’exercici de tot tipus d’activitats empresarials i professionals han de presentar la declaració mitjançant la qual comuniquin a l’Administració aquesta circumstància a l’efecte de la seva baixa al Registre d’Empresaris i Professionals.
Partner | Tax & Corporate Services

Comenta aquest article

PUBLICITAT