PUBLICITAT

El mandat del raonador

Primerament vull agrair al sr Josep Rodríguez la tasca que ha exercit durant aquests anys desenvolupant la responsabilitat de raonador del ciutadà. Ha mostrat una sensibilitat encomiable a la situació de crisi econòmica i ha estat capaç de donar visibilitat a les dificultats de les persones que viuen, encara, els efectes de la crisi econòmica, on la situació de determinades famílies és molt dura.
Any rere any ens ha presentat un informe al Consell General on ha mostrat els efectes dels anys més durs de l’economia del nostre país de forma real i amb independència, recollint tota la activitat duta a terme per la institució i destacant per a cada àrea les actuacions més rellevants. Aquest informe sobre la seva tasca anual s’ha de considerar complementari amb l’informe que realitza de forma anual Càritas Andorrana i Unicef Andorra.
Cal agrair que en aquests anys, la seva figura ha anat augmentat en el coneixement per part dels ciutadans i en la funció que pot fer.
Fins ara, aquesta defensa se centrava en la relació que pot tenir el ciutadà amb l’Administració pública, de forma general.
Amb la reforma que es troba a tràmit parlamentari, i seguint les recomanacions de l’ECRI del Consell d’Europa, aquesta missió anirà també a cobrir aspectes relacionats amb la lluita contra el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància que qualsevol persona pugui patir en l’àmbit públic i en el privat, com també assumirà les funcions d’informar, ajudar i aconsellar a les persones amb discapacitat dels drets reconeguts al Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades de Nacions Unides, i alhora informar als menors sobre els seus drets i llibertats reconeguts a la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides.
Un cop incorporades aquestes millores en les seves funcions, el rol que haurà de tenir el nou o la nova raonador del ciutadà seran molt més transcendentals.
La seva figura representarà una eina fonamental, amb grans dosis de realisme, de la veu dels ciutadans.
Els seus informes han incorporat en alguns moments importants aportacions i molt clares, sobre què està passant a la nostra societat. Les aportacions en forma de recomanacions o millores no ens han deixat indiferents. I han estat font d’innumerables articles a la premsa sobre l’estat dels drets socials i laborals dels ciutadans d’Andorra.
En aquest final de mandat, ens trobem que existeixen diversos candidats a seguir amb la seva tasca. Tasca que com ja he remarcat, el sr Rodríguez ha posat a un alt nivell, i amb vistes de seguir augmentat la seva rellevància un cop aprovada la modificació legislativa a tràmit.
Ha desenvolupat molt bé l’encàrrec de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de l’activitat de les administracions públiques.
Tot i ser una institució sense competències executives i que la seva actuació queda limitada per la seva incapacitat de sancionar les accions de l’administració, autoritats i institucions a les que es dirigeix, la seva gran força recau en la capacitat de ser persuasiva, convincent, empàtica i independent, característiques que ha de tenir la persona candidata, i que s’han de visualitzar en les recomanacions que s’incloguin en el seu informe, convertint-lo en un document de valor important que reflecteixi les vivències dels ciutadans en situacions greus en les relacions amb les administracions.
Agrair al sr Rodriguez aquests anys de prestació de serveis, i encoratjar al futur o futura candidat/a a recollir el guant i continuar amb la tasca encomanada.
Consellera general independent-grup mixt

Comenta aquest article

PUBLICITAT