PUBLICITAT

L’entremaliat cupó i la divertida divisa.

Els impostos sobre la renda de les persones físiques (IRPF) han de ser consistents amb els principis tributaris generals d’equitat i capacitat contributiva i, generalment, ho són. No obstant això, de vegades i en una primera lectura ens pot semblar tot el contrari, portant-nos a pensar que se’ns està fent tributar sobre una renda o guany que no hem obtingut.
 
Amb l’IRPF de l’any III, ja en la recta final, doncs no s’ha de perdre de vista que l’IRPF no finalitza quan acaba la campanya de declaració, sinó abans, quan finalitza l’exercici, pot ser un bon moment per repassar la fiscalitat de dos bons exemples: el del cupó corregut, l’entremaliat cupó, i el de les de les operacions amb actius financers emesos o nominats en una divisa diferent de l’euro, la divertida divisa.
 
Comencem per l’entremaliat cupó. La nostra llei de l’impost sobre la renda sotmet a tributació els cupons dels títols de renda fixa, excepte els provinents dels títols de deute públic andorrà. També sotmet a tributació el resultat, positiu o negatiu, obtingut per la venda de títols de renda fixa, excepte també el referent al deute públic andorrà.
 
Coneixem que els cupons tributen en el moment de la seva exigibilitat o en el del seu cobrament si aquest és anterior.
 
Si s’ha comprat un títol de renda fixa en el moment de la seva emissió no ens planteja dubte que quan es cobra el cupó tot ell ha de tributar, doncs tot ell l’hem “guanyat”.
 
Però, és just tributar per tot el cupó quan es compra un títol de renda fixa en el mercat secundari i amb part del cupó ja meritat i formant part del preu de compra? Com pot ser que si s’ha pagat part del preu del cupó al venedor del títol s’hagi de pagar IRPF sobre tot el cupó? No estem pagant IRPF sobre un rendiment que no hem obtingut?
 
Ai, aquest entremaliat cupó! Anem a veure quina és la explicació d’aquest fenomen.
 
Per conèixer la fiscalitat efectiva del cupó corregut en aquests supòsits no podem fixar-nos únicament en la tributació del cupó, sinó que també s’ha de tenir en compte la fiscalitat de la operació de compravenda del títol de renda fixa que genera el cupó.
 
En un mercat perfecte al comprar un títol de renda fixa amb part del seu cupó corregut ja meritat l’estarem comprant per sobre del seu nominal, doncs el preu satisfet correspondrà al nominal del títol més el del cupó corregut. Suposem 100,50.-euros, 100 de nominal i 0,50 de cupó corregut.
 
Al transmetre o amortitzar aquest títol el resultat fiscal de la transmissió o amortització s’ha de calcular per la diferència entre l’import rebut i el preu satisfet en la seva adquisició.
 
Si seguim en el mercat perfecte, si es transmet el títol just després de cobrar el cupó o s’amortitza el mateix a venciment desprès de cobrar el darrer cupó el preu obtingut es correspondrà amb el nominal de títol. En el nostre exemple 100.
 
Això suposa que en el moment de la transmissió-amortització del títol s’obtindrà una minusvàlua fiscal (100-100,50 = 0,50.-euros en el nostre exemple), doncs el preu de transmissió o amortització (el nominal) serà inferior al preu d’adquisició (nominal més cupó corregut) i aquesta minusvàlua fiscal serà equivalent a la part del cupó corregut meritat ja en el moment de l’adquisició i pel que s’haurà tributat al cobrar el primer cupó i tributat íntegrament per aquest.
 
Per tant, al tributar sobre tot el cupó quan una part d’aquest l’hem pagat al comprar el títol amb cupó corregut no estem tributant de més, sinó avançant una fiscalitat que es compensarà posteriorment al vendre o amortitzar el títol mitjançant la generació d’un resultat negatiu del capital mobiliari, que es podrà compensar amb d’altres rendiments positius generats en aquell mateix exercici o en els deu anys següents.
 
I què passa amb la divertida divisa? Si els guanys obtinguts en la transmissió d’accions o fons d’inversió està exempta d’IRPF, com pot ser que s’hagi de tributar en les vendes de títols emesos en monedes diferents de l’euro? O, fins i tot, com pot ser que s’hagi de tributar en els casos de generar pèrdues?
 
Quan operem amb una divisa diferent de l’euro, el resultat de la inversió té dos components: el propi de l’actiu en què s’ha invertit i el derivat de la fluctuació de la cotització de la divisa en front de l’euro.
 
El primer component pot estar exempt en funció de l’actiu en el que s’hagi invertit, com ara les accions i els fons d’inversió.
 
El segon, però, sempre s’integra en la base de tributació de l’IRPF, doncs les rendes obtingudes per la diferència entre el preu de venda i el preu de compra de divises tenen la consideració de guanys patrimonials subjectes a tributació en l’IRPF i no s’inclouen en cap de les categories exemptes.
 
Aquest efecte divisa, que solament sorgirà al convertir la divisa a euros, és el que pot portar a les aparents paradoxes d’haver de tributar per una venda d’accions en la que, fins i tot, es pot haver generat una pèrdua real en la inversió o, ans al contrari, generar un rendiment negatiu que es pot compensar amb altres rendiments positius en una inversió amb la que s’ha obtingut un benefici real positiu.
 
Per a finalitzar, comentar que aquest efecte divisa opera amb tot tipus d’actius, fins i tot en les transmissions de títols de renda fixa comprats amb cupó corregut! Coses de l’entremaliat cupó i de la divertida divisa.

Ramon Chese
Director de Fiscalitat d’Andbank

Comenta aquest article

PUBLICITAT