PUBLICITAT

Consultori Fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0081-2017, del 12 d’abril en relació amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.g de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques a les rendes derivades d’una pensió de viudetat no satisfeta en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

El consultant té la consideració d’obligat tributari de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara endavant, IRPF) havent d’incorporar a la base de tributació la totalitat de les rendes percebudes amb independència de l’Estat de residència del seu pagador.

Entre les rendes percebudes pel consultant destaca una pensió de viduïtat satisfeta per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Espanya, pensió a la que dret arran de la defunció del seu cònjuge.

D’acord amb el text de la normativa vigent de l’IRPF, romandrien exemptes de l’IRPF les prestacions percebudes en concepte de viduïtat satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

De manera que de la redacció literal de l’article esmentat es pot desprendre que les condicions que han de complir les prestacions per a que siguin considerades rendes exemptes són:

  • Les prestacions han de ser satisfetes per entitats públiques.
  • Les prestacions s’han de satisfer en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

En el cas que ens ocupa, la prestació de viduïtat percebuda pel consultant està satisfeta per una entitat pública, l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Espanya, complint-se per tant un dels requisits exigits per a poder considerar la renda exempta.

Per un altre costat, de la normativa de l’IRPF es desprèn que aquestes prestacions es satisfacin en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.

En aquest sentit, es planteja la consulta de si aquesta referència a la normativa andorrana es correspon a la normativa d’aplicació per a atorgar el dret a percebre la prestació de viduïtat o si pel contrari, aquesta menció té un abast més ampli i fa referència a normativa vigent en el moment en què es materialitza la percepció d’aquesta pensió.

En la situació descrita anteriorment, es planteja la qüestió de si la pensió de viduïtat rebuda per l’obligat tributari compliria amb aquest segon requisit i podria tenir la consideració de renda exempta en concepte de l’IRPF.

Davant aquesta situació, aquesta pensió rep la consideració de renda subjecta a l’IRPF havent-se d’integrar en la base de tributació general excepte que aquesta tingui la consideració de renda exempta.

A aquests efectes, el consultant planteja al DTF si la pensió esmentada anteriorment és susceptible de qualificar-se com a renda exempta d’acord amb allò establert a l’article 5, lletra g) de la Llei de l’IRPF.

Amb referència a la qüestió plantejada, el Departament de Tributs i de Fronteres informa que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, a l’article 5.g estableix que:

“Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

g) Les prestacions percebudes en concepte de pensions de viduïtat satisfetes per entitats públiques en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra.”

Vist el contingut de l’article anterior i que la pensió de viduïtat que percep el consultant no està satisfeta per una entitat pública en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra, el DTF entén que les rendes derivades de la pensió de viduïtat obtingues pel consultant estan subjectes i no exemptes de l’IRPF.

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT