PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0101-2017, del 13 de desembre, en relació amb la tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida.
La Societat A va ser constituïda al 1958 davant de notari. Dita societat tenia com a soci únic a la societat consultant. Societat A, al 2004 va ser dissolta per mitjà d’escriptura atorgada davant de notari, publicant-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. A posteriori, fou cancel·lada del Registre de Societats mercantils del Principat d’Andorra, publicant-se al BOPA i en conseqüència perdent la seva personalitat jurídica.
Durant l’any 2017 la consultant es coneixedora d’un actiu sobrevingut de la Societat A, concretament un bé immoble (habitatge). L’aparició de dit actiu no respon a cap operació anterior i, actualment no està adjudicat al soci (societat consultant), és a dir, no existeix reflex comptable d’aquesta operació. Addicionalment, la Societat A no tenia la consideració d’empresari a efectes de l’impost general indirecte.
En aquest sentit, se sol·licita al DTF els criteris de tributació i implicacions fiscals, tant en imposició directa com indirecta, d’una operació d’adjudicació/atribució d’un actiu immobiliari sobrevingut al soci d’una societat ja extingida, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 100 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
Amb referència a consulta formada, el DTF informa que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 15.6 disposa que «en la dissolució d’entitats i separació de les entitats que siguin socis o partícips s’integra en la base de tributació d’aquests socis o partícips la diferència entre el valor normal de mercat dels elements rebuts i el valor comptable o fiscal de la participació anul·lada».
Vista la informació proporcionada pel consultant, el DTF entén que el contingut de l’article esmentat anteriorment és aplicable al cas exposat en la consulta. Per tant, atès que l’entitat consultant posseïa el cent per cent de les participacions de la societat liquidada durant l’any 2004, l’entitat en qüestió haurà d’integrar el valor normal de mercat del bé immoble a la base de tributació de la declaració de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2017.
Pel que fa a la imposició indirecta, el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 29 de desembre del 2000, a l’article 1 preveu que:
«Article 1. Naturalesa jurídica
1. El present impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries és un impost de naturalesa indirecta que grava les transmissions patrimonials oneroses i les transmissions patrimonials lucratives inter vivos de béns immobles, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles, en els termes descrits en la present Llei.
2. L’impost s’exigeix segons la veritable naturalesa jurídica de l’acte o contracte, amb independència de la denominació que les parts li hagin donat.
No estan subjectes a aquest impost les transmissions patrimonials de béns immobles realitzades pels empresaris i els professionals en el marc de la seva activitat empresarial o professional quan estiguin subjectes o no subjectes a l’Impost general indirecte.
3. Als efectes d’aquest impost, també es consideren béns immobles les instal·lacions de qualsevol tipus establertes amb caràcter permanent, que no siguin transportables per la seva forma de construcció i encara que el terreny sobre el qual es trobin situades no pertanyi al propietari dels béns immobles».
La mateixa Llei, a l’article 3.1, disposa que «són transmissions patrimonials subjectes a aquest impost les transmissions, a títol onerós o a títol lucratiu inter vivos, de tota classe de béns immobles així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els béns immobles».
Segons els preceptes esmentats i la informació proporcionada pel consultant, en el cas exposat en la consulta es produeix el fet generador de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.

Comenta aquest article

PUBLICITAT