PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0098-2017 del 30 d’octubre, en relació amb la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la liquidació d’una societat estrangera i amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.


Segons es desprèn de l’articulat del text de la Consulta, el consultant, resident fiscal a Andorra, és soci únic des de l’any 2005 d’una Societat resident fiscal a l’estranger. Durant el 2018 es presten liquidar la societat estrangera, rebent el consultant la corresponent quota de liquidació.
Amb referència a la consulta, el DTF informa que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF), a l’article 5.k disposa que: 
«Article 5. Rendes exemptes


Estan exemptes de l’impost les rendes següents:
k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes així com els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.


No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25 per cent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.»
El Decret del 23-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la modificació del Reglament de l’Impost sobre la Renda dels No-Residents Fiscals, l’article 25.2.a determina que:
«Article 25. Declaració de l’impost


2. El ministeri encarregat de les finances aprovarà el model de declaració al qual es fa referència a l’apartat anterior. A aquests efectes, no serà obligatòria la declaració en aquest model de les rendes següents:
a) Rendes exemptes ni rendes del capital mobiliari que hagin estat subjectes a retenció o ingrés a compte per aquest impost, amb excepció del supòsit inclòs a l’apartat 6 de l’article 23.»


D’altra banda, el Comunicat tècnic sobre la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers emès pel Departament de Tributs i de Fronteres, amb data 4 de març del 2015, a l’apartat vi. Participacions en entitats, preveu que: «[...] La percepció de la quota de liquidació corresponent al soci d’una entitat que és objecte de liquidació és susceptible de donar lloc a un guany o una pèrdua patrimonial, a computar com la diferència entre les quantitats rebudes (o bé el valor normal de mercat dels béns rebuts, en el cas que la liquidació tingui lloc totalment o parcialment en espècie) i el valor d’adquisició de la participació anul·lada. De la mateixa manera, l’anul·lació de la participació titularitat d’un soci en una entitat que es dissol sense liquidació en virtut d’una operació societària de fusió o escissió, i l’atribució, a canvi d’aquesta participació, de noves participacions en l’entitat beneficiària del patrimoni transmès en el marc de l’operació, igualment dona lloc a un guany o una pèrdua patrimonial que es computa com la diferència entre el valor normal de mercat de les participacions rebudes i el valor d’adquisició de la participació anul·lada. En aquestes dos situacions (és a dir, liquidació d’entitats i operacions de fusió i escissió), els guanys i pèrdues de capital obtinguts estan exempts per aplicació de la lletra k de l’article 5 de la Llei de l’impost, si es compleixen els requisits establerts a aquest efecte [...]»


Vist el que preveu el Comunicat sobre la tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers, la quota de liquidació obtinguda pel soci d’una entitat no resident que és objecte de liquidació es considera un guany o pèrdua de capital a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 


En el cas en qüestió, si en el moment de la liquidació de la societat es compleixen els requisits establerts al segon paràgraf de l’article 5.k del TRLIRPF, el guany o la pèrdua derivada de la liquidació de la societat estrangera estarà exempt de l’Impost. Les rendes exemptes no hauran de constar al formulari declaratiu de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en aplicació de l’article 25.2.a del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT