PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm.17 any 2018, del 21 de març. 
Les principals novetats tributàries introduïdes per l’articulat de la Llei són les següents;

-    Interès moratori
L’interès moratori per a l’exercici 2018 previst a l’article 23 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari queda establert en el l’1,686%.

-    Impost sobre les Plusvàlues en els Transmissions Patrimonials i Immobiliàries

La novetat introduïda, té com a objectiu matisar, complementar o addicionar el que s’estableix en el règim general. En concret, la disposició addicional adequa els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei.
Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2006 de 14 de desembre de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials i immobiliàries, que queda redactada de la manera següent:

El valor d’adquisició previst a l’apartat 5 de l’article 8 s’ha d’actualitzar multiplicant-lo pels coeficients d’actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari:

a)    1,00 per a l’any 2017
b)    1,00 per a l’any 2016
c)    1,00 per a l’any 2015
d)    1,00 per a l’any 2014
e)    1,00 per a l’any 2013
f)    1,01 per a l’any 2012
g)    1,04 per a l’any 2011
h)    1,05 per a l’any 2010
i)    1,05 per a l’any 2009
j)    1,07 per a l’any 2008

-    Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

La novetat introduïda, determina que en la deducció per noves inversions que regulen la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats i la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no es tindrà en compte la part del preu d’adquisició dels actius que corresponguin a una subvenció atorgada per una institució pública.

La disposició final novena de la de la Llei 1/2018 modifica l’apartat 1.b) de l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, que queda redactat de la manera següent:

Article 44. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions

[…]

b) El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial. Aquests actius s’han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s’adquireixin. En el cas que no es compleixi amb el manteniment de les inversions durant el període mínim de cinc anys, l’obligat tributari ha d’ingressar l’import de la deducció aplicada, juntament amb els interessos de demora. No obstant, per determinar aquesta deducció no es tindrà en compte la part del preu d’adquisició dels actius que correspongui a una subvenció atorgada per una institució pública.

En el mateix sentit, la disposició final desena modifica l’article 49.b), de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quedant el redactat com segueix:

Article 49. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions

[…]

b) El resultat d’aplicar el 5 per cent a l’import de les noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial. Aquests actius s’han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s’adquireixin. En el cas que no es compleixi amb el manteniment de les inversions durant el període mínim de cinc anys, l’obligat tributari ha d’ingressar l’import de la deducció aplicada, juntament amb els interessos de demora. No obstant, per determinar aquesta deducció no es tindrà en compte la part del preu d’adquisició dels actius que correspongui a una subvenció atorgada per una institució pública.

[…]”.”

Comenta aquest article

PUBLICITAT