PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0107-2018 en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
El consultant és una persona física resident al Principat d’Andorra, propietària de dos béns immobles situats a Andorra destinats a l’arrendament de pisos i locals comercials, i que foren adquirits per herència l’any 2011.
Les rendes obtingudes pel consultant derivades dels dos béns immobles són declarades com a rendes d’activitats econòmiques en modalitat d’estimació directa, als efectes d’elaborar la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
El consultant es planteja procedir a la transmissió d’un bé immoble i seguir explotant l’altre bé immoble.
El motiu de la consulta es tenir la seguretat de quin ha de ser el valor dels dos béns immobles esmentats als efectes de l’aplicació de les disposicions de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, LIRPF) per a l’exercici 2018 i següents.
En relació amb la Consulta, el DTF informa que el Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a la disposició addicional segona, sobre el cost d’adquisició dels béns immobles, estableix que:
«Els obligats tributaris que obtinguin rendes d’activitats econòmiques i siguin titulars de béns immobles afectes a la seva activitat econòmica i hagin estat adquirits abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, consideraran com a valor dels béns, a l’efecte d’aplicar les disposicions d’aquesta Llei, el major dels dos següents: el valor de mercat d’aquests béns a 2014, segons resulti d’un informe de valoració emès per un expert independent o el seu cost d’adquisició acreditat de forma fefaent.
Aquest valor dels béns s’obté deduint del cost d’adquisició o del valor de mercat dels imports esmentats en el paràgraf anterior, l’amortització lineal que correspongui als anys transcorreguts entre la posada en funcionament de l’element i la data d’aplicació d’aquesta llei.
En relació amb aquests elements, correspon al contribuent la càrrega de provar fefaentment la data de posada en funcionament d’aquests, el preu de mercat de l’element patrimonial, així com l’amortització i les correccions valoratives realitzades comptablement amb anterioritat a la data d’aplicació efectiva d’aquesta llei; la falta de prova d’aquests aspectes determina la impossibilitat d’amortitzar aquests elements després de l’aplicació efectiva de la llei.».
Vist que l’immoble es va adquirir mitjançant herència l’any 2011, el seu valor el 2014 correspondrà al valor de mercat determinat en aquesta data, segons resulti d’un informe de valoració emès per un expert independent, minorat amb l’amortització lineal que correspongui als anys transcorreguts entre la posada en funcionament de l’element i la data d’aplicació de LIRPF. Atès que la finalitat de l’impost és gravar la renda obtinguda per les persones físiques en funció de la seva quantia i de les seves circumstàncies personals i familiars, i que segons es desprèn de l’exposició de motius de la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’objectiu de la norma és evitar que les rendes generades abans de l’aplicació efectiva de l’impost (i, per tant, en un moment en què no hi havia imposició sobre la renda de les persones físiques residents a Andorra) sofreixin tributació per l’impost en el moment de la seva percepció efectiva per part dels seus titulars, el DTF entén que per determinar la renda derivada d’una transmissió efectuada a partir de l’1 de gener del 2015, el consultant haurà de tenir en compte que el valor net fiscal de l’immoble correspondrà al valor determinat segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2014 minorat amb l’amortització dotada a partir de l’entrada en aplicació de la mateixa llei.
No obstant això, vista l’exposició de motius esmentada i que la finalitat de la norma és gravar les rendes obtingudes per persones físiques residents fiscals a Andorra a partir de l’entrada de l’aplicació de l’impost, la disposició addicional segona de la Llei 5/2014 no té efectes sobre la despesa fiscal deduïble en concepte d’amortització; aquesta es determinarà aplicant sobre el valor d’adquisició de la construcció els coeficients d’amortització lineal a partir dels períodes d’amortització establerts a l’annex I de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, tenint en compte que la vida útil de l’immoble es va iniciar en el moment en què el consultant va posar en funcionament l’element.

Comenta aquest article

PUBLICITAT