PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0113-2018 del 24 de maig del 2018 en relació amb les normes de localització a efectes de l’Impost General Indirecte dels serveis prestats en concepte de lloguer d’espai i de publicitat.

La Societat consultant és una entitat dedicada a l’activitat de la publicitat, sent el seu objecte social, entre d’altres, la realització de totes aquelles activitats publicitàries edicions, impressions de suports publicitàries així com qualsevol tipus de publicitat exterior, etc., adreçades als seus clients nacionals andorrans.

A l’actualitat, la consultant també està prestant serveis a empreses no establertes en el territori d’aplicació de l’Impost, bàsicament empreses localitzades a França i Espanya, consistents en la cessió i la gestió de l’espai publicitari en panells publicitaris situats en terrenys d’Andorra.

La consultant s’encarrega de la impressió i adaptació dels anuncis comercials de les empreses no establertes en territori andorrà que desitgen contractar els serveis de la societat consultant, per posteriorment col·locar-los en panells o tanques publicitàries en territori andorrà.

La Societat no és propietària del terrenys on es troben situades les tanques publicitàries o els panells i, en aquest sentit, periòdicament satisfà un pagament a la propietat de les finques on es troben les tanques/panells.
Així mateix, procedeix a emetre una factura al destinatari del servei en concepte de publicitat (cessió d’espai publicitari i serveis intrínsecs de la seva gestió), ja sigui un client nacional andorrà o estranger.

D’acord amb la descripció dels fets, la Consulta versa sobre (i) la definició de la naturalesa de les activitats realitzades per la Societat i la subjecció o no a l’Impost General Indirecte i (ii) les regles de localització aplicables a l’operació.

En aquest sentit, el DTF entén que en el supòsit que la consultant efectuï una prestació de servei de publicitat, com per exemple el disseny gràfic i/o la creació de l’estratègia de comunicació, utilitzant diferents elements com a suport, tenint en compte que els destinataris són empresaris o professionals que actuen com a tals no establerts en territori andorrà, seran aplicables les normes generals de localització de les prestacions de serveis previstes al Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del Text Refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, a l’article 43. Concretament, l’apartat 1.a de l’article en qüestió disposa el següent:

“Article 43. Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles generals 

1. Les prestacions de serveis s’entenen realitzades al territori andorrà en els casos que, exposats a continuació i sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article i l’article 44 d’aquesta Llei: a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual.”

Atès el precepte esmentat i que les regles especials establertes a l’article 44 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, no localitzen els serveis en qüestió en territori andorrà, la prestació de servei de publicitat efectuada per l’entitat consultant destinada a empresaris o professionals que actuen com tals no establerts en territori andorrà no estarà subjecta a l’Impost General Indirecte.

D’altra banda, si el servei efectuat per la consultant consisteix en l’arrendament d’un bé immoble, amb independència perquè es faci servir el bé arrendat, serà aplicable la regla especial de localització establerta a l’article 44.1.a del Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del Text Refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, que preveu el següent:

“Article 44. Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles especials
S’entenen prestats al territori andorrà els serveis següents:
1. Els relatius a béns immobles arrelats a l’esmentat territori.

Es consideren relatius a béns immobles els serveis següents:
a) L’arrendament o cessió d’ús dels esmentats béns per qualsevol títol, inclosos els habitatges moblats.”

De manera que, si el servei prestat per l’entitat consultant consisteix en l’arrendament d’un bé immoble radicat en territori andorrà, la prestació de servei s’entendrà localitzada en territori andorrà, amb independència que el destinatari sigui un empresari o professional que actua com a tal no establert en territori andorrà. En conseqüència, la prestació de servei efectuada per la consultant estarà subjecta a l’Impost General Indirecte.

Comenta aquest article

PUBLICITAT