PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0111-2018 del 24 de maig del 2018 en relació amb l’aplicació del Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats Estrangeres.
La societat consultant té atorgat el Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats Estrangeres.
Vist que a la societat li ha estat atorgat el Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats Estrangeres, planteja les següents qüestions davant el DTF:
l Si estarien exemptes de l’Impost sobre Societats (d’ara en endavant, IS) les plusvàlues latents (accions, obligacions, etc.) registrades comptablement a valor raonable (valor de mercat/cotització), tal com preveu el Pla General de Comptabilitat
l Si estarien exempts els cupons d’obligacions (interessos) registrats comptablement.
l Si estarien exempts els dividends d’accions preferents registrades comptablement.
El DTF adreça resposta a la Consulta Vinculant amb referència a la qüestió relacionada amb les plusvàlues latents derivades de la tinença d’accions i/o participacions en societats estrangeres que formen part del resultat de l’entitat com a conseqüència de l’aplicació de la normativa comptable.
Vist que l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, modificada per la Llei 17/2011, del 1 de desembre i per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, a l’apartat 3, estableix que «les societats que s’acullin a aquest règim obtenen una exempció en la base de tributació dels dividends que percebin de les participacions en altres societats i dels resultats positius que obtinguin de la seva transmissió [...]», i atès que la societat consultant està acollida al Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats Estrangeres, en el cas en qüestió, els guanys que es produeixen com a conseqüència dels canvis en el valor raonable de les accions que s’han d’imputar en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, en aplicació de la norma de valoració posterior dels actius financers de negociació establerta al Pla general de comptabilitat, estaran exempts de l’Impost sobre Societats.
Pel que fa als ingressos generats per obligacions i bons percebuts per l’entitat consultant, atès que l’inversor és titular d’un dret de crèdit i en cap cas ha adquirit la condició jurídica d’accionista, soci o partícip de l’entitat com a conseqüència de la subscripció d’aquests actius financers, els rendiments explícits i/o implícits derivats de les obligacions esmentades a la consulta no estaran exempts de l’Impost sobre Societats. Per consegüent, tampoc estaran exemptes les plusvàlues latents derivades d’aquests actius financers.
Amb relació als dividends de les accions preferents, només en el cas que derivin del dret econòmic que té la Societat consultant de participar en el patrimoni net d’una entitat no resident, els ingressos derivats dels dividends en qüestió estaran exempts de l’Impost sobre Societats.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que per aplicar el Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats Estrangeres, l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, modificada per la Llei 17/2011, del 1 de desembre i per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, a l’apartat 1, disposa el següent: «els obligats tributaris que tinguin la forma de societat anònima o limitada i que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats residents o no residents fiscals al Principat d’Andorra poden sol·licitar l’aplicació d’aquest règim especial». Per tant, les entitats que efectuïn activitats diferents de la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres no es poden acollir al règim especial.

Comenta aquest article

PUBLICITAT