PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0110-2018 de 10 d’abril del 2018 en relació amb les normes de localització als efectes de l’Impost General Indirecte dels serveis prestats per una agència de viatges i sobre els requisits de les factures.

La consultant és una entitat l’objecte social de la qual és la de agència de viatges establerta en territori andorrà. Entre d’altres, la consultant ven serveis turístics tals com serveis allotjament en general, transport de persones i els seus equipatges, activitats lúdiques, entre altres coses.

La consultant ofereix els seus serveis tant a residents del país com a no residents; se centra sobretot en particulars ja que ven al client final en un 95% dels casos. Per tant, el client potencial serien persones físiques no establertes en territori andorrà (en la majoria dels casos).

D’altra banda, el 90% dels proveïdors de dita Societat també estan ubicats fora de territori andorrà. Per tant, el servei ofert estaria íntegrament ubicat fora de territori andorrà, en aquest cas.
En la venda del servei haurien dues parts:

    La facturació del servei que la Consultant contracta (allotjament, activitats...), la factura de compra ve a nom de la consultant.

    Benefici (comissió) que es tindria com a agència de viatges.
La consultant, pels seus corresponents serveis fa una única factura on s’engloba la totalitat del “Pack” (serveis i comissió inclòs) amb un preu únic per tal de no mostrar el benefici (comissió) del client final on, només se li aplicarà l’IGI corresponent a la comissió.

Amb referencia a la comissió que l’entitat consultant factura al seu client, per determinar la subjecció o no a l’impost, s’ha de tenir en compte si el destinatari del servei és o no un empresari o professional actuant com a tal. En el cas que el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, la regla general de realització de les prestacions de serveis establerta a l’art. 43.1.b del Decret Legislatiu del 5-04-2017 de publicació del Text Refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (d’ara en endavant, TRLIGI) estableix que si el destinatari del servei no és un empresari o professional actuant com a tal, la prestació s’entendrà realitzada en territori andorrà. Consegüentment, la comissió estarà subjecta a l’impost, amb independència del lloc on estigui establert el destinatari.

En relació amb els serveis d’allotjament, la regla especial de realització de les prestacions de serveis de l’art. 44.1.h del Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte estableix que els serveis d’allotjament que no s’efectuen en béns immobles arrelats en territori andorrà no s’entenen localitzats en territori andorrà i en conseqüència no estaran subjectes a l’impost, amb independència que els destinataris siguin o no empresaris o professionals actuant com a tals i del lloc on estiguin establerts.

Pel que fa al servei de transport de persones, l’art.44.2.a del Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte estableix que si el transport de passatgers no s’efectua en territori andorrà no s’entendrà realitzat en territori andorrà i aleshores no estarà subjecte a l’impost, amb independència que els destinataris siguin o no empresaris o professionals actuant com a tals i del lloc on estiguin establerts. 

D’aquesta manera, quan es prestin serveis subjectes i no subjectes a l’impost, s’haurà d’emetre una factura completa amb els requisits establerts a l’article 37 del  Reglament de l’Impost General Indirecte, entre els quals: mencionar que la factura emesa haurà d’especificar els serveis efectuats, la base de tributació, els tipus de gravamen aplicat, l’impost repercutit, l’import total de l’operació i en el cas que no meriti l’impost, haurà d’indicar el precepte que empara la no tributació.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT