PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0120-2018 del 20 de juliol del 2018 en relació amb la imputació de les rendes derivades del canvi de divisa als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

Durant l’exercici 2018 i següents, el consultant en la seva condició de resident fiscal al Principat d’Andorra, té la intenció de realitzar diversos intercanvis de divises estrangeres diferents a l’euro.

La lletra c) de l’apartat primer de l’article 42 del Decret Legislatiu del 7 de febrer del 2018 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d’ara en endavant, TRLIRPF) estableix el següent:

«Article 42
Imputació de rendes
(...)
c) Els guanys i les pèrdues de capital s’imputen al període impositiu en què tingui lloc l’alteració patrimonial.”
L’apartat ix) operacions amb divises del Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques de determinats productes financers publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Núm. 18 any 2015, de l’11 de març, estableix que;

«Les rendes obtingudes per l’obligat tributari derivades de diferències produïdes pel canvi de moneda d’una determinada divisa a una altra tenen la consideració de guanys o pèrdues de capital, en la mesura que, sense tenir encaix en una altra categoria de rendes (assumint, per tant, que tals rendes no es generen en el marc de l’exercici d’una activitat econòmica), tals operacions són susceptibles de determinar una variació en el valor del seu patrimoni, conseqüència d’una alteració en la seva composició.
Aquesta renda s’hauria de computar per la diferència entre els imports rebuts en el moment de cancel·lar l’operació o desfer la posició i les quantitats satisfetes per tal d’adquirir les corresponents divises, tenint en compte les despeses associades a ambdues operacions.

El guany o la pèrdua es merita en el moment en què es desfà la posició o es cancel·la l’operació i, per tant, es percep el reemborsament o cobrament de les quantitats corresponents».

En la consulta indicada es sol·licita si els guanys i les pèrdues de capital derivades de les operacions de canvi de divises estrangeres diferents a l’euro es meriten en el moment en que les divises estrangeres es traspassin finalment a euros, moment en que es considera desfeta la posició o cancel·lada l’operació, o pel contrari es meriten en el moment en que es produeixi el canvi de moneda d’una determinada divisa diferent a l’euro a una altra divisa diferent a l’euro.
El DTF estableix que el seu criteri en els següents termes: el TRLIRPF a l’article 24.1 preveu el següent: «Als efectes d’aquest impost, es consideren guanys i pèrdues de capital les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes». 

Segons es desprèn del precepte esmentat, sempre que aquestes rendes no es donin com a conseqüència de la realització d’una activitat econòmica, les rendes derivades per les diferències produïdes pels canvis de moneda tindran la consideració de guany o pèrdua de capital als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques i s’hauran d’integrar a la base de tributació de l’estalvi, tal com preveu el TRLIRPF, a l’article 4.3b. 
Quant a la imputació de la renda, el DTF estableix que el TRLIRPF a l’article 42.1c expressa el següent: «Els guanys i les pèrdues de capital s’imputen al període impositiu en què tingui lloc l’alteració patrimonial». 

El comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers, emès amb data 4 de març del 2015 pel Departament de Tributs i de Fronteres, preveu el següent en relació amb la imputació de les rendes derivades del canvi de divises: «[...] El guany o la pèrdua es merita en el moment en què es desfà la posició o es cancel·la l’operació i, per tant, es percep el reemborsament o cobrament de les quantitats corresponents [...]»

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT