PUBLICITAT

Treballem per l’habitatge

la situació actual de l’habitatge és un problema real que des de DA ens preocupa i molt. En aquest sentit, el mateix Govern, conscient de la situació ja va entrar a tràmit a mitjans del mes de juny passat el projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges. És un projecte de llei que dona una resposta urgent a una escassetat palesa d’oferta d’habitatges de lloguer residencial tenint en compte la demanda existent, i que comporta que en alguns casos, en el moment en què s’extingeixen els contractes vigents, els arrendadors incrementin substancialment la renda i que els arrendataris no hi puguin fer front. 


És un projecte de llei innovador per fer front adequadament als inconvenients socials que aquesta situació està creant, amb la voluntat de fonamentar l’increment, a curt, mitjà i llarg termini, del nombre de pisos disponibles en el mercat de lloguer d’habitatges, per evitar l’increment de les rendes més enllà del que s’ha d’entendre com a raonable. Ens trobem davant d’una situació conjuntural promoguda per múltiples factors econòmics i socials i que cal fer-hi front de manera realista.


Per assolir-ho, es modifica la Llei d’arrendaments de finques urbanes del 1999; 1) flexibilitzant el règim de fiances i garanties, implementant la possibilitat de substituir per un aval bancari o qualsevol altre tipus de garantia acceptada per les parts; 2) implementant la possibilitat que les parts acordin un període de carència per al pagament de la renda en cas que l’arrendatari hagi d’efectuar obres de reforma; 3) creant una nova disposició per evitar situacions discriminatòries envers els arrendataris en l’accés a l’habitatge; 4) introduint disposicions innovadores pels contractes d’arrendament de local per a negoci, donant més llibertat a les parts perquè regulin llurs relacions arrendatícies per adaptar-se a la situació financera del negoci. 


Es modifica la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 2000; 1) permetent als comuns que donin facilitats per pagar la cessió econòmica que substitueix la cessió obligatòria i gratuïta del sòl, sempre que es tracti d’obres relatives a la construcció i l’ampliació d’edificis l’ús principal dels quals sigui el d’habitatge plurifamiliar, destinats a lloguer residencial; 2) atorgant, seguint uns requisits concrets, la possibilitat d’atorgar de manera excepcional, llicències de rehabilitació o de reforma, encara que l’edifici es trobi en règim de fora d’ordenació, sempre que les obres tinguin com a finalitat condicionar un edifici per ser destinat íntegrament a habitatges en règim de lloguer residencial. També es modifica la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries del 2000 i la Llei 10/2003 de les finances comunals; eximint del tipus de gravamen estatal, i si s’escau i els comuns ho decideixen, del tipus de gravamen comunal de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, si l’adquirent de l’immoble es dedica a l’arrendament d’habitatges i arrenda l’immoble adquirit durant com a mínim 5 anys. I finalment es modifica la Llei 16/2017 de l’allotjament turístic, amb l’objectiu de garantir que l’explotació d’habitatges turístics no sigui més avantatjosa a efectes tributaris que l’arrendament d’habitatges a l’empara de la llei d’arrendament de finques urbanes. És necessari també que el nostre Govern faci actuacions puntuals per donar resposta a la ciutadania sobre una situació sobrevinguda. Ara bé, cal treballar per fer una actuació més aprofundida que en cap moment alteri l’equilibri natural de la nostra economia per combatre un problema social sobrevingut en el mercat d’habitatges de lloguer residencial. No es poden fer propostes irrealitzables o econòmicament inviables.


Com deia el premi Nobel Paul Samuelson, «l’economia mai no ha estat una ciència, i ho és fins i tot menys ara que fa alguns anys». 
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT