PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número  CV0130-2018, del 17 de setembre del 2018, del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) en relació amb la tributació de la renda derivada de les transmissions de monedes virtuals.

Amb referència a la consideració, als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que té la renda derivada de la transmissió de monedes virtuals adquirides com a inversió, el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’article 24.1, disposa que: «Als efectes d’aquest impost, es consideren ‘guanys i pèrdues de capital’ les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes». En conseqüència, la renda derivada de la transmissió de monedes virtuals adquirides prèviament com a inversió té la consideració de guany o pèrdua de capital que s’haurà d’integrar a la base de tributació de l’estalvi, tal com preveu el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’article 4.3.b, sempre que aquestes rendes no es donin com a conseqüència de la realització d’una activitat econòmica.

Amb relació a la determinació del guany o la pèrdua patrimonial derivats de la transmissió de les monedes virtuals, l’article 25.1.a de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, preveu que l’import dels guanys o pèrdues de capital és: «En els casos de transmissió a títol onerós o lucratiu, la diferència entre els valors d’adquisició i transmissió dels elements patrimonials».

D’altra banda, sobre com determinar aquests valors la mateixa normativa, a l’article 26, preveu el següent:
«Article 26. Transmissions a títol onerós
1. En les transmissions a títol onerós formen part del valor d’adquisició:
a) L’import real satisfet en l’adquisició.
b) L’import de les inversions o millores realitzades en el bé objecte de transmissió.
c) Les despeses i els tributs inherents a l’adquisició satisfets per l’adquirent, exclosos els interessos i els impostos indirectes que hagin resultat deduïbles.
2. En el cas de béns immobles, el valor d’adquisició al qual es refereix l’apartat anterior s’actualitza multiplicant-lo pels coeficients d’actualització que s’estableixin en la llei del pressupost general corresponent, determinats en funció dels anys en què l’immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari.
3. El valor de transmissió és l’import real satisfet, sempre que no resulti inferior al seu valor normal de mercat, cas en què prevaldria aquest últim. Del valor de transmissió es dedueixen les despeses i els tributs a què es fa referència a la lletra c de l’apartat 1, si han estat satisfets pel transmitent».

Atesos els preceptes esmentats i vist que el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no preveu una norma específica relacionada amb la valoració d’aquest tipus d’inversions, per determinar el guany o la pèrdua que es pugui donar del canvi d’una determinada moneda virtual a euros, s’haurà de comparar el valor de transmissió, determinat com l’import en euros percebut en el moment de la conversió de les monedes virtuals, amb el valor en euros que tenien aquestes monedes quan es van adquirir. En el cas que l’inversor hagi efectuat més d’una operació amb la mateixa moneda virtual, la valoració s’haurà de portar a terme aplicant qualsevol mètode de valoració generalment acceptat i que permeti valorar, de forma raonable, fiable i adequada a les seves característiques, la cartera de les monedes virtuals de què és titular l’obligat tributari. En tot cas, una vegada s’ha escollit un determinat mètode, aquest s’ha de mantenir, com a mínim, fins a la transmissió de totes les monedes virtuals homogènies. Així mateix, en cas d’una eventual comprovació del Departament de Tributs i de Fronteres, els valors esmentats s’hauran d’acreditar mitjançant qualsevol prova admesa en dret, tal com preveu el Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del Text Refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, a l’article 77, apartat 2, ‘en l’àmbit tributari són aplicables els mitjans i criteris de valoració de la prova admesos en dret’.

Pel que fa a la imputació de la renda derivada del canvi d’una determinada moneda virtual a euros, l’article 42.1.c de la mateixa Llei preveu que «els guanys i les pèrdues de capital s’imputen al període impositiu en què tingui lloc l’alteració patrimonial». Per tant, amb independència del moment en què el consultant percebi l’ingrés en el seu compte, el guany o la pèrdua de capital s’imputarà en el moment que s’efectuï el canvi de moneda virtual a euros. 

De la mateixa manera, quan es produeixi el canvi d’una moneda virtual a una altra moneda virtual diferent, atès que es produeix una variació en el valor del patrimoni de l’obligat tributari, també es generarà un guany o pèrdua de capital als efectes de l’impost, sempre que aquest rendiment no tingui la qualificació de renda d’activitat econòmica.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT