PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors el criteri establert pel Departament de Tributs i de Fronteres en la Consulta Vinculant (d’ara endavant, DTF) número CV0134-2018, del 8 de novembre del 2018, en relació amb l’aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La persona consultat és una persona física resident al Principat d’Andorra, propietària de dos béns immobles situats a l’esmentat territori destinats a l’arrendament de pisos i locals comercials, i que foren adquirits per herència l’any 2011.

Les rendes obtingudes pel consultant derivades dels dos béns immobles són declarades com a rendes d’activitats econòmiques en modalitat d’estimació directa, als efectes d’elaborar la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones físiques. 

Cal tenir en compte que ambdós immobles han estat explotats per part del consultant des de la seva adquisició, l’any 2011.

El consultant es planteja procedir a la transmissió d’un bé immoble i seguir explotant l’altre bé immoble.

El consultant va formular una consulta tributària escrita davant aquesta Administració Tributària per tal de saber quin ha de ser el valor dels dos béns immobles esmentats en aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’efecte de calcular la despesa anual fiscalment deduïble en concepte d’amortització, i als efectes de calcular la renda derivada d’una eventual transmissió d’aquests béns immobles.

Així, per a una eventual transmissió de l’immoble que tingui lloc a partir de l’1 de gener del 2015, caldrà que tingui en compte el valor net fiscal de l’immoble segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2014. 

Ara bé, a l’efecte de calcular la despesa anual fiscalment deduïble en concepte d’amortització, caldrà que tingui en compte el valor d’adquisició de la construcció que segons la resposta donada per aquesta Administració, «es correspondrà amb el preu d’adquisició definit a les normes de valoració de l’immobilitzat tangible previstes al Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat».

Davant la resposta donada per aquesta Administració, el consultant sol·licita que aquesta Administració indiqui quin ha de ser el «valor d’adquisició de la construcció» al l’efecte de calcular la despesa anual fiscalment deduïble en concepte d’amortització, en el cas d’una adquisició mortis causa, en la que no hi ha intervenció de preu. Cal tenir en compte així mateix, que en el títol d’adquisició del bé immoble (escriptura pública d’acceptació d’herència) no s’ha consignat cap valor.

El consultant entén que en el cas d’una adquisició mortis causa, en la que no intervé preu, «el valor d’adquisició de la construcció» al que es refereix l’Administració Tributària en la seva resposta, no pot ser altre que el valor consignat en el títol d’adquisició de l’herència i si no n’hi ha cap, el que resulti d’un informe pericial a la data d’adquisició de l’herència i que tingui en compte diversos factors com l’estat de l’actiu, la seva antiguitat, situació i inversions efectuades fins aquella data.

Amb referència a la qüestió plantejada, el Departament de Tributs i de Fronteres ha manifestat en diverses ocasions mitjançant respostes vinculants, entre aquestes la resposta CV0116-18, emesa amb data 4 de juny del 2018, que en els supòsits de fet com el que es desprèn de la consulta, la despesa fiscalment deduïble en concepte d’amortització es determinarà sobre el preu d’adquisició definit a les normes de valoració d’immobilitzat tangible previstes al Decret del 15-02-2012 pel qual s’aprova la modificació del Pla General de Comptabilitat. S’ha de tenir en compte que les normes comunes d’amortització d’elements patrimonials de l’immobilitzat tangible estan regulades a l’article 14 del Reglament de l’impost sobre societats. 

Concretament, l’article en qüestió a l’apartat 1 i 2 disposa el següent:

«Article 14. Correccions de valor: normes comunes d’amortització d’elements patrimonials de l’immobilitzat tangible i intangible
Sense perjudici del previst a l’apartat 11, es considera que la depreciació dels elements patrimonials de l’immobilitzat material i intangible és efectiva quan sigui el resultat d’aplicar els coeficients d’amortització lineal que es deriven de la taula prevista a l’annex I de la Llei de l’impost.

1. És amortitzable el preu d’adquisició o cost de producció, exclòs, si escau, el valor residual.

2. Quan es tracti d’edificacions, no és amortitzable la part del preu d’adquisició corresponent al valor del sòl.
[...]»

En conseqüència el Departament de Tributs i Fronteres entén que el criteri manifestat pel consultant no és aplicable en el cas exposat a la consulta. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT