PUBLICITAT

Consultori fiscal

A questa setmana volem compartir amb els lectors les novetats tributàries introduïdes per la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del Pressupost per a l’exercici del 2019 (d’ara endavant, L18/2019) publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el passat 20 de març del 2019. 

Les principals novetats tributàries introduïdes per l’articulat de la Llei són les següents:

1.    Interès Moratori:
L’interès moratori per a l’exercici 2019, previst a l’article 23 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari queda establert en l’1,502%.

2.    Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries:
La disposició addicional primera de l’L18/2019 adequa els coeficients d’actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei.

3.    Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
La disposició final vuitena de l’L18/2019 preveu tres modificacions puntuals de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

La primera modifica el règim de les despeses deduïbles de les rendes del treball per tal de permetre la deduïbilitat de les cotitzacions a sistemes públics de seguretat social, en la part que correspon al treballador, i no només les contribucions a la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS), tenint en compte que a Andorra hi ha obligats tributaris que tot i desenvolupar la seva activitat remunerada al Principat d’Andorra, cotitzen en altres sistemes públics de seguretat social diferents de la CASS. 
D’aquesta manera s’equipara la capacitat de deducció de les despeses de les rendes del treball de tots els treballadors que desenvolupen la seva activitat remunerada al Principat d’Andorra.

La segona modificació introdueix una nova disposició addicional a la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per tal de permetre al ministeri encarregat de les finances l’accés a les dades dels fulls de cotització de la CASS necessàries per valorar i determinar correctament les rendes del treball de tots els obligats tributaris. 
Finalment, la tercera modificació respon a la demanda del raonador del ciutadà respecte a la possibilitat de poder aplicar la reducció per càrregues familiars en cas de tutela o acolliment d’una persona que no sigui ascendent o dependent de l’obligat tributari. I d’altra banda, substituir el llindar per poder beneficiar-se de la reducció per càrregues familiar de 12.000 euros de renda anual per al del salari mínim.

4.    Impost General Indirecte:
La disposició final novena de l’L18/2019 modifica la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost General Indirecte, per tal de considerar com a no subjectes a l’impost les transmissions mortis causa de béns immobles afectes a l’activitat d’arrendament o de promoció, urbanització, construcció o rehabilitació d’edificacions, per homogeneïtzar el tractament fiscal que rebrien les mateixes operacions per l’impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

5.    Entrada en vigor 
Totes les modificacions introduïdes van entrar en vigor l’endemà de la publicació de la L18/2019. No obstant això, l’apartat 1 de la disposició final vuitena, és aplicable als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener del 2015. 

En aquest sentit, aquelles persones físiques que hagi declarat en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques d’anys anteriors, les seves rendes del treball no deduint com a despesa les cotitzacions a un sistema públic diferent al de la CASS, podran instar la rectificació de les autoliquidacions presentades en exercicis anteriors sol·licitant la devolució d’ingressos indeguts corresponent.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT