PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF) número CV0146-2019, del 8 de març del 2019, en relació amb la consideració de la data d’adquisició d’unes accions transferides en diverses ocasions a la figura del trust. Així mateix, la consulta també fa referència a les implicacions tributàries del desdoblament d’accions.

El consultant va subscriure i adquirir 50 accions de la societat B, societat domiciliada al Regne Unit. En aquella data, la societat va emetre 100 accions d’un valor nominal d’una lliura esterlina cadascuna. Les 50 accions de les quals el consultant era titular representaven en aquell moment el 50% de la participació en el capital de la societat. L’altre 50% era de l’altre soci, la persona física C.

Al 2009 el consultant va constituir un Trust, sent ell el settlor i el beneficiari, en el que la persona física C era el Trustee, i va transferir la titularitat formal de les seves accions l’altre accionista de la societat B.

El dia 1 de novembre de 2012 el consultant va recuperar la titularitat formal de les accions de la societat B.

El dia 1 de desembre de 2012 el consultant i la persona física C van acordar la constitució d’un Trust, i van transferir la titularitat formal de les accions a la societat D, registrada a Dominica, estat insular de l’Amèrica central, dedicada a la gestió de patrimonis com a Trustees. Es detalla que els accionistes reals van transferir la propietat formal de les accions però seguien sent els propietaris reals de la mateixa, ja que reunien en si mateixos la condició de Settlors i beneficiaris.

El dia 16 d’agost del 2016 el consultant i el seu soci van decidir prescindir dels serveis dels Trustees i van acordar recuperar la titularitat formal de les accions de la societat B que estaven registrades a nom dels Trustees, la societat D.

El dia 23 de setembre del 2016 el consultant i el seu soci acorden enumerar el nombre d’accions de la societat de 100 a 10.000, mitjançant una divisió de les accions existents i el seu valor nominal. Concretament es va acordar convertir les 100 accions d’1 lliura esterlina cadascuna, a 10.000 accions de 0,01 lliura esterlina cadascuna. La divisió (split) de les accions no va implicar cap variació del capital social, i la reassignació es va fer d’acord amb la proporció d’accionarial mantinguda des de l’1 de juliol de 2009, de tal forma que les accions del consultant van quedar remunerades de la 5.001 a la 10.000.

La qüestió jurídica que es planteja és quina és la data d’adquisició a efectes fiscals de les accions que el consultant ostenta actualment respecte a la societat B i les implicacions tributàries derivades del split.

En relació amb la primera qüestió, per determinar des de quan el consultant ha posseït la propietat de les participacions que han sigut transferides en diverses ocasions a diferents trusts, s’ha de considerar si la figura del trust resulta compatible amb els principis del dret civil andorrà. En relació amb aquest aspecte, l’ordenament jurídic del Principat d’Andorra no té en compte la institució del trust; aleshores, a efectes fiscals aquesta figura es considerarà transparent, és a dir, com a no constituïda. De manera que les relacions jurídiques regulades per la mateixa figura no tindran efectes. Per tant, l’atribució de la titularitat dels béns a efectes fiscals correspondrà al settlor o bé al beneficiari. Aquest criteri va ser manifestat mitjançant el Comunicat del tècnic del 25-11-2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estranger, emès pel Departament de Tributs i de Fronteres. El comunicat en qüestió, a l’apartat b, referent a les regles de tributació, expressa que:

«b) Regles de tributació
[...]

En primer lloc, resulta clar que en cap supòsit es podrà entendre que el trustee (en la seva condició de tal) gaudeixi d’una posició equiparable a la del titular dels béns, en la mesura que es tracta d’un gestor dels mateixos béns, el qual, en virtut d’una obligació contractual, assumeix aquest deure de gestió en el marc (més o menys ampli) de les instruccions rebudes, però sempre en benefici i interès d’una altra persona (és a dir, el beneficiari).

Per tant, l’atribució de la titularitat dels béns a efectes fiscals i, com a conseqüència, de les rendes que es puguin generar, s’haurà de fer, bé al settlor o bé al beneficiari, en funció de les característiques específiques del trust en qüestió.

En termes generals, s’ha de concloure que, atès que el trust com a tal i els seus efectes jurídics no es reconeixen des de la perspectiva del dret andorrà, com a regla general es considerarà que el settlor reté la titularitat dels béns a efectes fiscals i, per tant, serà considerat l’obligat tributari en relació amb les rendes generades pels béns integrants del patrimoni del trust.
[...]»

En conseqüència, en el cas en qüestió, en què el consultant ha sigut el setllor i al mateix temps el beneficiari dels trusts als quals es van transferir les accions, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’entendrà que el consultant ha sigut propietari de les accions des del moment que es va constituir la societat l’any 2002.

Quant a la segona qüestió, segons les dades aportades pel consultant, amb el desdoblament de les participacions únicament es modifica el nombre de títols però no el capital. Així mateix, el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, a l’article 24.1 disposa que: «1. Als efectes d’aquest impost, es consideren «guanys i pèrdues de capital» les variacions en el valor del patrimoni de l’obligat tributari que es posin de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la seva composició, excepte que per aplicació d’aquesta Llei es considerin rendes.» Atès el precepte esmentat i que com a conseqüència de la divisió de les accions no es produeix una alteració en el valor del patrimoni corresponent al consultant, per determinar el guany o la pèrdua als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques que pugui derivar-se d’una futura transmissió, les accions conservaran l’antiguitat de les subscrites i adquirides durant l’any 2002.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT