PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF) número CV0143-2019, del 31 de gener del 2019, en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

La societat consultant explota un negoci amb la següent activitat comercial: proveïment d’un programa d’internet, consistent en una plataforma que permet als usuaris interactuar entre ells mitjançant vídeo comunicacions en directe per internet i intercanviar imatges, text i so durant aquesta interacció.

La societat consultant va demanar i assolir l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la «LIS»)
En el marc de la corresponent sol·licitud presentada durant l’any 2012, la societat va explicar el seu model de negoci, concretant els actius, béns, drets o prestacions de serveis pels quals es demanava l’aplicació del règim especial, que no ha variat fins a la data d’avui.

L’art. 23 de la LIS preveu en diverses ocasions que un Reglament ha de desenvolupar certs aspectes de la seva aplicació.
Això no obstant, avui dia, cap Reglament ha sigut aprovat al respecte.

Aquesta circumstància obliga a la societat consultant a formular la present consulta tributària escrita, als efectes de sol·licitar la confirmació del que segueix.

La societat consultant formula aquesta consulta a l’efecte d’avaluar la possibilitat i/o l’oportunitat de demanar l’aplicació del nou règim especial previst en l’art. 23 de la LIS (modificar segons l’art. 5 de la Llei 6/2018), o en el seu defecte el Règim transitori especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles, el que hauria de fer durant l’exercici 2018 perquè dit règim especial li sigui aplicable a dit exercici.

La societat consultant es troba no obstant en una situació d’incertesa per motiu de la no aprovació d’un Reglament que permeti aplicar els preceptes contemplats en el referit art. 23 de la LIS.

Per aquest motiu, la societat consultant sol·licita a l’Administració tributària la contestació de la present consulta com abans millor, per poder tenir el temps material d’avaluar la possibilitat i/o l’oportunitat de demanar l’aplicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS, i en tots els casos dintre del present exercici, per no perdre l’oportunitat de demanar l’aplicació del regim especial de constant referència aquest any.

Pel que fa a l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles, previst al Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats:

Per determinar si a les rendes positives derivades de l’explotació d’aquest actiu els pot ser aplicable la reducció establerta al règim especial d’explotació de determinats actius intangibles, en primer lloc s’ha de considerar si l’actiu que explota la societat consultant compleix els requisits que preveu el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 23.1: «1. Els obligats tributaris que s’acullin al règim especial previst en aquest article apliquen una reducció del 80 per cent de la base de tributació corresponent a les rendes positives procedents de les concessions o autoritzacions d’ús, cessions, llicències o transmissions de patents, models d’utilitat i programes d’ordinador protegits per drets d’autor en la proporció que resulti del quocient calculat en els termes següents: [...]»

Atès el precepte esmentat, si l’actiu intangible que explota la societat consultant està protegit per dret d’autor, l’actiu en qüestió tindrà la consideració de programa d’ordinador a l’efecte de l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles. Consegüentment, si es compleixen la resta de requisits mencionats a l’article 23, serà aplicable el règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.

Comenta aquest article

PUBLICITAT