PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF) número CV0139-2018, del 16 de novembre del 2018, en relació amb el tipus de gravamen aplicable a una prestació de servei relacionada amb l’anàlisi comercial.

L’entitat consultant oferirà als comerços del Principat, la prestació dels serveis d’anàlisi del punt de venda i, en concret, l’anàlisi de la situació del comerç i de tots aquells procediments de millora que estiguin emprant perquè siguin adaptats a uns determinats de requisits. Aquesta prestació de serveis es faria en nom de l’entitat consultant, com un servei propi d’aquesta.

En aquest sentit, l’entitat consultant planteja un dubte en relació al tipus impositiu aplicable per l’entitat pels serveis descrits anteriorment. Concretament, si d’aquests serveis, resultaria aplicable el tipus de gravàvem general de 4,5% o, pel contrari, el tipus de gravamen superreduït del 0% establert a l’article 59.4 de la Llei de l’Impost General Indirecte (d’ara endavant, LIGI).

En aquest sentit, l’esmentat article estableix un tipus de gravamen superreduït del 0%, pels següents serveis, entre d’altres: «la formació i el reciclatge professional, realitzat per entitats parapúbliques, per entitats de dret públic o per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats».

La qüestió plantejada es centra en si la prestació dels serveis d’anàlisi del punt de venda i, concretament, l’anàlisi de la situació del comerç i de tots aquells procediments de millora que realitzen els professionals contractats per l’entitat consultant en nom de la consultant, es poden considerar inclosos dins els conceptes de «formació i reciclatge professional» establerts a l’article 59.4 de la Llei de l’IGI.

En aquest sentit, l’entitat consultant contractaria a una empresa externa el procés d’anàlisi de la situació del comerç que comprendrà les fases següents:

• Diagnosi del punt de venda i anàlisi de la presència online de l’establiment.

• Mystery shopping i enquesta al client extern de l’establiment.

• Disseny d’un pla d’accions individualitzat per a cada establiment.

• Avaluació dels resultats del pla d’accions individualitzat i correcció de possibles desviacions mitjançant diagnosi simplificada del punt de venda.

El DTF respon a la consulta plantejada, considerant que d’acord amb la informació proporcionada, l’entitat consultant prestarà a empreses andorranes un servei relacionat amb l’anàlisi del punt de venda i, en concret, l’anàlisi de la situació del comerç i de tots els procediments de millora que estiguin emprant perquè siguin adaptats a uns determinats requisits.

Així mateix, en relació amb el tipus de gravamen aplicable a la prestació de servei esmentada anteriorment, s’haurà d’acudir a l’article 57 de la LIGI que preveu el següent:
«Article 57. Tipus de gravamen generalEl tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen.»

D’altra banda, la mateixa normativa, en relació amb el tipus de gravamen superreduït, a l’article 59.4 diu el següent:
«Article 59. Tipus de gravamen superreduït
El tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:
[...]
4. L’educació de la infància i de la joventut, la guàrdia i la custòdia d’infants, l’ensenyament escolar, universitari i de postgrau i la formació i el reciclatge professional, realitzat per entitats parapúbliques, per entitats de dret públic o per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats.
El tipus superreduït s’estén a les prestacions de serveis directament relacionades amb els serveis descrits anteriorment, realitzades per les mateixes empreses docents o educatives que presten els serveis mencionats o per entitats o associacions de caràcter no lucratiu.
[...]»
En aquest sentit, vist que la prestació de servei que efectuarà l’entitat consultant no es tractaria d’una formació directament relacionada amb un ofici o una professió, ni d’un ensenyament adreçat a adquirir o actualitzar coneixements a efectes professionals, el DTF resol que en el cas exposat no serà aplicable el tipus de gravamen superreduït.

Per tant, atès que la normativa no preveu un tipus de gravamen específic per a aquest tipus de servei; el tipus de gravamen aplicable serà el general, del 4,5%.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT