PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF) número CV0153-2019, del 6 de juny del 2019, en relació amb les regles especials de la base de tributació de l’Impost General Indirecte.

La societat consultant es dedica a la producció audiovisual, oferint la prestació de serveis de producció cinematogràfica de pel·lícules, anuncis publicitaris, i els de publicitat i promoció d’aquestes.

Concretament, està especialitzada en els serveis de producció cinematogràfica, oferint i realitzant pels seus clients tots els procediments i serveis necessaris per a la realització del rodatge a Andorra o a l’estranger.

La prestació del servei es factura per un únic preu i pot incloure els conceptes següents:

• Recerca d’espais i localitzacions on poder realitzar els rodatges

• Contractació del personal (actors, ajudants,...)

• Gestió dels tràmits administratius per l’obtenció de les llicències i permisos necessaris

• Proporcionar els mitjans tècnics necessaris, on s’inclou tot el material, lloguer de maquinària, vestuari, entre d’altres

• Organització dels desplaçaments, mitjançant el lloguer de vehicles pels desplaçaments de l’equip de rodatge

• Proporcionar l’allotjament en hotels i els serveis de restauració

En aquest sentit, els clients de la societat són empresaris o professionals, tant residents com no residents al Principat d’Andorra.

La qüestió plantejada és si és correcte considerar que la prestació de servei de producció cinematogràfica que s’està realitzant és un servei únic que està compost per operacions de diversa naturalesa que es complementen entre si, i el lloc de realització de la prestació del servei, en la mesura que el rodatge es porti a terme a Andorra.

Amb referència amb la consulta relacionada amb les regles especials per determinar la base de tributació de l’impost, el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 48.2, preveu el següent:

«Article 48. Base de tributació. Regles especials

2. Quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa, inclosos els supòsits de transmissió de la totalitat o d’una part d’un patrimoni empresarial, la base imposable corresponent a cada un d’ells es determina en proporció al valor de mercat dels béns lliurats o dels serveis prestats.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica quan aquests béns o serveis constitueixen l’objecte de les prestacions accessòries d’una altra de principal subjecta a l’impost.»

Per determinar si és aplicable o no el primer paràgraf del precepte esmentat, s’ha de valorar si un o més elements han de ser considerats com a serveis accessoris que comparteixin el tractament fiscal de la prestació de servei principal. Respecte a aquesta consideració, s’ha de tenir present que hi ha una prestació de servei única quan dos o més elements o actes que faci la consultant siguin necessaris per portar a terme el servei principal i aquests elements o actes estiguin tan estretament relacionats que objectivament formin una sola prestació econòmica inseparable. Quan es donin aquestes característiques, la prestació de servei efectuada per la consultant s’ha de qualificar com un únic servei i en conseqüència no és aplicable la regla especial establerta al primer paràgraf de l’article 48.2 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

D’altra banda, pel que fa a la localització de la prestació de servei efectuada per la consultant, si d’acord amb el que s’ha comentat al paràgraf anterior la prestació de servei es pot considerar com un únic servei de producció cinematogràfica, tenint en compte que els destinataris dels serveis en qüestió són empresaris o professionals, li és aplicable la norma general establerta a l’article 43.1.a del Decret legislatiu del 5-4-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte:

«Article 43. Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles generals

1. Les prestacions de serveis s’entenen realitzades al territori andorrà en els casos que, exposats a continuació i sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article i l’article 44 d’aquesta Llei:

a) Quan el destinatari és un empresari o professional que actua com a tal i té la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent o, en el seu defecte, té el seu domicili o residència habitual a Andorra, sempre que es tracti de serveis que tenen per destinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent, el domicili o la residència habitual.»

Així doncs, els serveis de producció cinematogràfica efectuats per la consultant que es destinen a empresaris o professionals que actuen com a tals i estan establerts a Andorra es consideren realitzats en territori andorrà. Tanmateix, si els destinataris dels serveis són empresarials o professionals que actuen com a tals però no estan establerts a Andorra, els serveis de producció cinematogràfica no es consideren realitzats en territori andorrà.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT