PUBLICITAT

Nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi

El passat dia 1 de setembre de 2019 va entrar en vigor la Llei 9/2019, de 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, de 3 d’octubre, de la seguretat social, aprovada en el si del Consell General el 7 de febrer passat. Aquest text transforma el règim de cotització de les persones que treballen per compte propi amb l’objectiu d’implementar un sistema més equitatiu, calculat en funció de la seva capacitat econòmica, i amb la voluntat d’assegurar la sostenibilitat del sistema de seguretat social.

En aquest sentit, la Llei preveu fins a set percentatges generals de cotització que s’apliquen sobre un doble paràmetre determinant de la capacitat econòmica de les persones: els seus beneficis i la xifra de negocis de la seva activitat.

Les noves bases de cotització generals oscil·len entre el 25% i el 137,5% i es calculen sobre el salari global mensual mitjà de l’any anterior, que actualment és de 2.111,91 euros mensuals, i en base a la renda neta i la xifra de negoci de l’exercici també anterior.

Què implica aquest canvi pels treballadors per compte propi?

Per defecte, inicialment tots els treballadors cotitzaran al 100%, tant aquells que ja cotitzen com a tal, com aquells que es donen d’alta de nou com a compte propi. Per tant és important que tots aquells treballadors que poden beneficiar-se d’una quota inferior sol·licitin la reducció corresponent el més aviat possible. Contràriament, els que superin la base del 100%, és a dir aquells als que els correspongui el percentatge del 125% o del 137,5%, resten obligats a declarar la seva cotització a la CASS.
Aquestes declaracions s’hauran de realitzar mitjançant l’anomenat «Certificat Electrònic Nacional», que cada treballador haurà de sol·licitar a les Oficines de Tràmits de Govern. Com a excepció, els treballadors podran autoritzar a un tercer a comunicar la seva declaració de la base així com a realitzar qualsevol altra gestió relacionada amb el compte propi.

Així mateix, aquelles persones que cotitzin sobre una quota reduïda que els va ser atorgada abans de l’entrada en vigor de la Llei, la podran mantenir fins al seu venciment, és a dir, durant tot l’any natural. Tanmateix, si de conformitat les noves quotes el es poguessin acollir a una cotització inferior, podran sol·licitar-la, realitzant necessàriament la declaració corresponent per tal que els sigui aplicada.

Com a particularitat, remarcar que la Llei introdueix un nou règim especial per a les persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat per compte propi, de forma que obtenen una reducció del 55% de la base de cotització dins dels 24 primers mesos d’activitat. Aquest règim especial, tanmateix, es veu limitat pel que fa a les prestacions, ja que durant els primers 12 mesos el treballador no té dret a prestació per invalidesa temporal ni jubilació, gaudint únicament de cobertura mèdica.

Tot i que aquest nou règim ja està en vigor, fins al proper dia 31 de desembre de 2019 no s’aplicaran recàrrecs ni sancions. Tanmateix, a partir de l’1 de gener del 2020 cada treballador per compte propi està obligat a fer la declaració ordinària de la seva base de cotització. Aquesta declaració s’haurà de fer cada any durant el mes de gener i per tant, en endavant, correspondrà a cada assegurat per compte propi informar anualment sobre la seva cotització o sobre qualsevol modificació de la base.

A manca d’aquesta declaració, el treballador podrà fer-ne una d’extraordinària abans del 31 de juliol sense que li siguin aplicables recàrrecs ni sancions, això sense perjudici de què la CASS modifiqui l’import de cotització, amb els corresponents interessos i recàrrecs que es generarien per la declaració incorrecta. Totes aquestes dades seran contrastades mitjançant la documentació aportada al Departament de Tributs i de Fronteres en les seves declaracions fiscals. Finalment, destacar que des del mes de setembre del corrent, les cotitzacions dels treballadors per compte propi les satisfà directament la persona interessada.

Consegüentment, si bé el nou sistema de cotitzacions pretén ser més equitatiu, proporcional i sostenible, aquest implica la introducció de noves obligacions pels treballadors per compte propi, que hauran de familiaritzar-se amb les recents disposicions el més aviat possible. Així doncs, és important que des dels diversos estaments i despatxos professionals del país se’ls faciliti la informació sobre els recents canvis legislatius i concretament, sobre les obligacions i formalitats que aquests porten implícites, per tal de simplificar-los al màxim aquesta transició al nou sistema de cotitzacions.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT