PUBLICITAT

Liberalització: una peça clau

El Consell de Ministres del Govern d’Andorra, celebrat el dia 29 de juny de 2022, va aprovar, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2012, de 21 de juny, d'Inversió Estrangera al Principat d'Andorra. El projecte té una doble finalitat: (i) la liberalització i l’agilitació de processos que evitin la pèrdua d'inversions estrangeres potencialment beneficioses per al país, i (ii) la implantació de sistemes de control efectiu de la inversió estrangera, en línia amb el panorama regulatori de l'entorn europeu. L’exposició de motius del projecte estableix que la reforma es fonamenta en quatre punts essencials: (i) l'establiment d'un règim de liberalització per a determinades inversions estrangeres; (ii) l'obligatorietat que qualsevol tipus d'inversió estrangera hagi de ser objecte de declaració posterior, una vegada materialitzada, davant el Registre d'Inversions Estrangeres; (iii) la instauració d'un mecanisme efectiu de control de les inversions estrangeres, i (iv) l'establiment d'un règim sancionador eficient.

Així, el punt més rellevant és la implantació d'un nou sistema de control de la inversió estrangera en què no resultarà necessària l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia per a la materialització de la inversió (e.g. inversors residents o nacionals de països amb conveni de doble imposició o de col·laboració en matèria d’inversió estrangera), mantenint, això sí, l'obligació de declarar ex post la realització d'aquesta inversió davant el Registre d’Inversions Estrangeres. Però, es reforça la clàusula de salvaguarda que inclou un llistat de sectors i activitats (e.g. infraestructures crítiques, tecnologies crítiques, subministrament de béns fonamentals, seguretat alimentària, entra d’altres), que es veuran exclosos del règim de liberalització de la inversió estrangera i sobre els que l'administració haurà d’establir un especial control. A més, es descriu la implantació d'un sistema de control administratiu de totes les inversions estrangeres per part del Registre de Societats Mercantils, que podrà sol·licitar a l'inversor, en els termes que reglamentàriament s'estableixin, l'aportació de tota la informació o documentació necessària per a exercir la seva competència de control.

Finalment, el projecte proposa la modificació de l'article 18 de la Llei de Societats, referent a les aportacions dineràries efectuades per a la constitució d'una societat o la subscripció d'una ampliació de capital, preveient-se la possibilitat que aquesta aportació s'acrediti mitjançant un certificat de dipòsit, emès per una entitat de crèdit domiciliada al Principat d'Andorra o en qualsevol país SEPA (e.g. Xipre), sempre que aquest país no sigui considerat d’alt risc de blanqueig de diners o valors i de finançament de terrorisme mitjançant un comunicat tècnic emès per la Uifand. El punt més controvertit, però acceptat en països del nostre entorn.

Actualment, aquesta iniciativa legislativa està en període d’esmenes (quatre pròrrogues). Veurem com avança el debat parlamentari, però, en línies generals, aquest projecte pretén avançar en el procés d’obertura a la inversió estrangera per tal de situar la jurisdicció andorrana com una destinació d’interès per a inversors estrangers, principalment dels països del nostre entorn. És cert que encara resta pendent una revisió integral de la normativa de societats, però la liberalització que proposa el projecte es traduiria, a efectes pràctics, en una reducció de terminis per a la materialització de la inversió estrangera, essencial per enfortir l’economia del país en negocis disruptius de l’economia digital. Una peça clau.

 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT