PUBLICITAT

Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

La identitat i altres informacions sobre la companyia titular de la web s’estableix en l’apartat ‘Qui som’, accessible a la HomePage de la present web i de cada web pertanyent a elperiodic.ad
 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions (d'ara endavant denominades ‘avís legal’) tenen com a objecte regular l'ús d'aquesta web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL.
 
La utilització de la web per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l'acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.
 
El titular de la web pot oferir a través de la web serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l’usuari en cada cas concret.
 

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.
 
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en la present web.
 
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d'altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
 
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.
 

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleixi les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la web no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, es poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]
 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la web, tret que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, no pas limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen a la web.
 
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan protegits per la llei.
 
El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva web i els serveis que s’hi ofereixen.
 
Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.
 

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 
6.1. Responsabilitat per l’ús de la web
 
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, de manera que el titular de la web, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.
 
El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, no obstant això, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta web.
 
L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per part de l’usuari de la web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular de la web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.
 
6.2. Responsabilitat pel funcionament de la web
 
El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular de la web.
 
Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.
 
El titular de la web està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a la web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 
6.3. Responsabilitat per links
 
Els enllaços o links continguts a la web poden conduir l’usuari a altres webs gestionades per tercers.
 
El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l’usuari sobre l'existència d’altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
 
El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

6.4. Responsabilitat pels comentaris dels lectors
 
El titular de la web exclou tota responsabilitat pel que fa als comentaris que els lectors de la pàgina web puguin deixar als articles i noticies que hi apareguin. 

6.5. Responsabilitat dels articles d'opinió
 
El titular de la web exclou tota responsabilitat pel que fa als articles d'opinió que es publiquin dels seus columnistes i col·laboradors. 
 

7. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DE LA WEB

7.1. A través de formularis
 
Sense perjudici del que s’indica en cada un dels formularis de la web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular de la web per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin. El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.
 
L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili indicat a l’apartat ‘Dades informatives’ de la present web.
 
7.2. A través de cookies
 
Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:
 
* La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la nostra web.
* El disseny de continguts que l’usuari ha escollit en la seva primera vista a la nostra web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
* L’identificador encriptat de l’usuari a la nostra base de dades.
* El login de l’usuari
* La data del servidor i la data local del client
* L’idioma per defecte de la publicació
 
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.
 
7.3. Confidencialitat
 
El titular de la web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
 

8. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular de la web través de la web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.
 
La informació, els materials, els continguts o les observacions que l’usuari faciliti al titular de la web es consideraran no confidencials, i el titular de la web es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.
 

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús de la present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d'ús.
 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o de l’execució del present avís legal es regiran per la legislació andorrana, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats del país.
PUBLICITAT