PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0292-2023 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 18 de desembre del 2023, en relació amb la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors.

La societat va emetre una factura la qual avui està impagada, a la qual es procedirà a la corresponent provisió comptable. En aquest sentit, té previst iniciar un procediment judicial en reclamació de pagament de dita factura i té previst sol·licitar amb anterioritat, unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil.

Per tant, la societat sol·licita si la sol·licitud d’unes diligències preliminars de conformitat amb els articles 64 i següents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil, prèviament a la presentació d’una demanda judicial en reclamació del pagament de la factura abans esmentada, permet la deducció fiscal de la corresponent dotació comptable a conseqüència de l’aplicació de l’article 11 apartats 1 i 2. d) de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, tot i que no s’hagi presentat la demanda judicial abans esmentada.

En referència a la consulta tributària relacionada amb la possibilitat de deduir una pèrdua per deterioració dels crèdits derivada de les possibles insolvències dels deutors, el DTF considera que el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, a l’article 9.3, sobre la determinació de la base de tributació en el mètode de determinació directa, preveu el següent:

«Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació
En el mètode de determinació directa, la base de tributació es calcula corregint el resultat comptable, determinat d’acord amb les normes que preveu la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i el Pla general de comptabilitat, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei, sense perjudici del que estableix l’article 26».

Altrament, sobre la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, la mateixa Llei a l’article 11, estableix el següent:

«Article 11. Correccions de valor: pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials

Són deduïbles fiscalment les pèrdues per deterioració de valor que preveu la normativa comptable amb les condicions assenyalades, en el seu cas, en els punts següents d’aquest article.

Les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació de l’impost es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que hagi transcorregut el termini de sis mesos des del venciment de l’obligació.

b) Que el deutor estigui declarat en situació de suspensió de pagaments o fallida.

c) Que el deutor estigui processat pel delicte d’aixecament de béns.

d) Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial de la solució del qual depengui el cobrament.
[...]»

D’acord amb aquest precepte, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors degudament comptabilitzades seran fiscalment deduïbles sempre que es compleixin alguns dels requisits previstos a l’apartat 2 de l’article 11. Segons la informació proporcionada, la consultant té la intenció d’iniciar unes diligències preliminars conforme el que preveu la normativa civil aplicable. Tenint en compte l’estadi en què es troba aquesta reclamació i que les diligencies preliminars, que encara no s’han iniciat, són un procediment que es duu a terme en una fase prèvia per iniciar els tràmits legals per a la reclamació judicial, en el cas exposat no es compliria la circumstància que les obligacions estiguin reclamades judicialment i, en conseqüència, aquesta pèrdua no és deduïble a l’efecte de determinar la base de tributació de l’Impost sobre Societats.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT