PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0294-2023 del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF), del 18 de desembre del 2023, en relació amb el tipus de gravamen aplicable als serveis de psicopedagogia.

La consultant, és una persona jurídica que inclou dins del seu objecte social les activitats de centre de pedagogia, de logopèdia, de psicopedagogia, de psicologia, de psicoteràpia, de neuropsicologia, de psiquiatria i neuropediatria. Acadèmia de repàs, suport, seguiment i assessorament de les dificultats de l’aprenentatge.

Per tal de desenvolupar la seva activitat compta amb un centre de pedagogia i logopèdia i com a tal, en el marc de l’Impost General Indirecte, realitza les següents operacions subjectes:

-    Serveis de repàs sobre matèries reglades diverses com poden ser les matemàtiques destinades a joves amb diagnòstic del neurodesenvolupament dintre dels quals estan el trastorn de l’aprenentatge, com per exemple: la dislèxia, discalcúlia, TDA o altres com trastorn de l’espectre autista, etc.

-    Serveis de logopèdia mitjançant professionals de la salut convencionats amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

En aquest sentit, la consultant sol·licita si el treball de psicopedagogia es pot incloure dins dels serveis de reeducació sobre matèries reglades utilitzant mètodes de psicologia i tributaria a un tipus superreduït del 0%.

Amb referència a la consulta tributària relacionada amb el tipus de gravamen aplicable als serveis de pedagogia prestats per la consultant, el DTF estableix que el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, a l’article 57, disposa el següent:

“Article 57. Tipus de gravamen general

El tipus de gravamen general és d’un 4,5% i s’exigeix sempre que no es prevegi expressament l’aplicació d’un altre tipus de gravamen.”
La mateixa Llei, a l’article 59, preveu una sèrie d’operacions a les quals s’aplica el tipus de gravamen superreduït del 0%. Concretament, l’apartat 2 d’aquest article estableix el següent:

“Article 59. Tipus de gravamen superreduït

El tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:

[…]

L’assistència a persones físiques efectuada per professionals de la salut amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, sempre que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, almenys parcialment.

A efectes d’aquest impost tenen la condició de professionals de la salut els considerats com a tal en l’ordenament jurídic o reconeguts per l’Administració general.

[...]”

Aquest article condiciona l’aplicació del tipus superreduït al compliment dels següents requisits: que el prestador del servei sigui un professional de la salut reconegut com a tal en l’ordenament jurídic o per l’Administració general, que el destinatari hi estigui afiliat o en sigui beneficiari i que l’acte estigui reemborsat, almenys parcialment, per la CASS.

D’altra banda, en relació amb l’aplicació del tipus de gravamen general superreduït del 0% en les formacions, el mateix article, en l’apartat 4, preveu el següent:

“Article 59. Tipus de gravamen superreduït

El tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:

[...]

L’educació de la infància i de la joventut, la guàrdia i la custòdia d’infants, l’ensenyament escolar, universitari i de postgrau, i la formació i el reciclatge professional, realitzat per entitats parapúbliques, per entitats de dret públic o per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats.

El tipus superreduït s’estén a les prestacions de serveis directament relacionades amb els serveis descrits anteriorment, realitzades per les mateixes empreses docents o educatives que presten els serveis mencionats, o per entitats o associacions de caràcter no lucratiu.

[…]”

Així mateix, els requisits de les entitats privades autoritzades en matèria d’educació i ensenyament superior estan desenvolupats a l’article 18 del Decret del 2-7-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte:

“Article 18. Autoritzacions en matèria d’educació i ensenyament superior

Tenen la consideració d’entitats privades autoritzades, a les quals es refereix l’article 59, apartat 4, de la Llei de l’impost, els centres educatius o d’ensenyament superior reconeguts o autoritzats pel departament ministerial competent en aquestes matèries.”

D’acord amb aquests preceptes, s’aplicarà el tipus de gravamen superreduït del 0% a les formacions ofertes per entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats sempre que la matèria impartida s’inclogui en algun pla d’estudis del sistema educatiu, tot d’acord amb allò que consideri el Ministeri d’Educació.

En la mesura que no es compleixen els requisits esmentats relacionats amb els serveis prestats per un professional de la salut reconegut com a tal i amb els serveis de formació, als serveis de psicopedagogia prestats per la societat consultant serà aplicable el tipus de gravamen general del 4,5%.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT