PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0295-2023 del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara endavant, DTF), del 18 de desembre del 2023, en relació amb la consideració d’operació no subjecta a l’impost per la transmissió d’una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

La societat X és una societat anònima unipersonal andorrana. Actualment, es tracta d’una entitat mercantil de dret privat. La societat està íntegrament participada per l’entitat B, que és el soci únic i fundador. Tanmateix, la societat X és titular d’un comerç.

En relació a la constitució de la societat X, l’entitat B va realitzar diverses aportacions no dineràries d’actius a la consultant, que entre d’altres es van incloure els edificis on s’ubiquen les instal·lacions.

En aquest sentit, per dites aportacions no dineràries l’entitat B va procedir a liquidar el corresponent Impost sobre transmissions patrimonials, en el moment de l’aportació no dinerària. Concretament, en la constitució es van aportar, entre d’altres, diversos immobles i un giny mecànic.

Totes les aportacions es van realitzar amb l’objectiu de dotar a la societat X dels actius necessaris per a l’explotació, com a forma de gestió indirecta dels béns de l’entitat B que, en aquest cas, eren considerats una branca de negoci independent del patrimoni de l’entitat B. Ara bé, en última instància l’entitat B sempre seguiria sent el propietari dels mateixos, i per tant sempre ha conservat el control efectiu de la societat consultant, ostentant el 100% de les participacions de la societat X.

Els treballs de manteniment del giny mecànic van ser contractats a altres societats andorranes. La resta de despeses de funcionament, destacant el consum d’energia elèctrica i les assegurances, també han estat sempre contractades directament per la societat X.

En relació amb les despeses de personal, han estat inexistents durant la major part de la vida de l’empresa atès que tant la comercialització com el manteniment del giny havien estat subcontractats a una societat andorrana. Les tasques de gestió, comptabilitat i gerència han estat assumides per l’entitat B a canvi d’uns honoraris que factura a la societat X.

L’entitat B pretén recuperar els béns aportats en el seu moment a la societat consultant, perquè tornin a formar part del patrimoni de l’entitat B. A tals efectes, es pretén dissoldre la societat consultant i procedir a la corresponent devolució d’actius al soci únic de la consultant.

Considerant l’exposat anteriorment, sorgeix el dubte sobre la subjecció o no a l’IGI de la devolució dels actius a l’entitat B per la dissolució de la societat X, i concretament sobre l’encaix o no dins l’article 6.1 de la Llei de l’IGI, per poder-se considerar una branca d’activitat autònoma.

En aquest sentit, el DTF considera que amb referència a la qüestió sobre la possibilitat que l’operació que farà la consultant es tracti d’una operació no subjecta a l’efecte de l’impost general indirecte, el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, a l’article 4, quant al fet generador de l’impost, preveu el següent:

«Article 4. Fet generador

Estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.»

Per la seva banda, l’article 5 de la mateixa Llei estableix la consideració d’activitat econòmica i d’empresari o professional a l’efecte de l’impost; concretament, estableix el següent:

«Article 5. Concepte d’activitat econòmica i d’empresari o professional

Són activitats econòmiques les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis.

L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica.

A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren empresaris o professionals les persones físiques o entitats que realitzin activitats econòmiques.

S’entenen realitzades en el desenvolupament de l’activitat econòmica les transmissions o cessions d’ús a tercers de la totalitat o part de qualsevol bé o dret que integrin el patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, fins i tot les efectuades amb motiu del cessament en l’exercici de les activitats econòmiques que determinen la subjecció a l’impost.

No tenen la consideració d’empresaris o professionals als efectes d’aquest impost quan l’import dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats no superi la xifra anual de 40.000 euros, excepte que de forma expressa optin per ser considerats com a tals. A l’efecte de determinar l’import anterior, no es tenen en compte les transmissions de béns d’inversió i s’exclou, si escau, l’impost general indirecte. L’import es prorrateja en la part corresponent a l’any natural en cas d’inici d’activitat.

En el cas de les activitats agrícoles i ramaderes, el llindar indicat en el paràgraf anterior se situa en la xifra anual de 150.000 euros.

Els empresaris o els professionals que optin per ser considerats com a tals, ho han de sol·licitar al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any en què hagi de tenir efecte. Una vegada hagin optat per ser considerats empresaris o professionals, s’ha de mantenir aquesta situació durant un termini mínim de tres anys, i per sol·licitar-ne la baixa cal que hi renunciïn comunicant-ho al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any anterior a l’any en què hagi de tenir efecte. El procediment i la forma de la sol·licitud per ser considerat empresari s’establiran reglamentàriament».

La mateixa norma preveu una sèrie d’operacions que no es troben subjectes a l’impost; concretament, l’article 6.1 disposa el següent:

«Article 6. Operacions no subjectes

No es troben subjectes a aquest impost les operacions següents:

La transmissió d’un conjunt d’elements corporals i, si és el cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

Queden excloses de la no subjecció a què es refereix el paràgraf anterior, excepte quan es tracti de transmissions mortis causa, les transmissions següents:

a) Les realitzades per qui té la condició d’empresari o professional per dedicar-se a l’arrendament d’immobles.

b) Les efectuades per qui té la condició d’empresari o professional exclusivament per a la realització ocasional de les operacions de promoció, urbanització, construcció o rehabilitació d’edificacions amb caràcter ocasional que siguin objecte de transmissió.

A aquests efectes, es considera com a mera cessió de béns la transmissió inter vivos de béns arrendats quan no s’acompanya d’una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans o d’un d’ells, que permet considerar que és constitutiva d’una unitat econòmica autònoma.

En el cas que els béns i drets transmesos o una part es desafectin posteriorment de les activitats econòmiques que determinen la no subjecció prevista en aquest número, la desafectació esmentada queda subjecta a l’impost en la forma establerta per a cada cas en aquesta Llei.»

D’acord amb aquest precepte, per determinar si la devolució d’actius que vol portar a terme la societat consultant seria una operació subjecta o no, s’haurà de valorar si els elements que són objecte de transmissió constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans. En relació amb aquesta consideració, en la consulta es manifesta que la consultant no disposa de personal propi, ja que aquest servei ha estat subcontractat a una altra empresa. Pel que fa a la gestió, comptabilitat i gerència de l’activitat econòmica de la consultant, aquestes funcions també han estat assumides per una altra entitat. Tenint en compte aquesta informació i que de la consulta no se’n desprenen altres elements que puguin formar un conjunt amb capacitat de funcionar pels seus propis mitjans, en la mesura que la consultant tingui la consideració d’empresària i els elements objecte de transmissió estigui afectes a la seva activitat empresarial, la devolució d’actius estarà subjecta a l’Impost General Indirecte.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT