PUBLICITAT

Una llei adaptada a la realitat social

Potser es recordarà com la llei que permet el divorci exprés. No és només el titular fàcil, sinó una solució legal a una necessitat real per a aquelles parelles que veuen clar que la dissolució del seu matrimoni és l’única alternativa. Arribat aquest punt, com més celeritat puguem donar al tràmit, millor.
Al darrere d’aquest fet que han destacat de forma majoritària els mitjans arran de la presentació de la proposició de llei qualificada de la persona i de la família hi ha la voluntat de donar i millorar la resposta jurídica a tots aquells aspectes relacionats amb la persona i la família.  
Per aquest motiu, hem presentat la proposició de llei. Per una banda, per harmonitzar les normes aplicables a les diferents institucions que integren el dret de la persona a partir d’un treball de recopilació ordenada de tota la normativa avui vigent en la matèria. Per altra, hem aprofitat per actualitzar i adequar els drets de la persona i família tant des d’un punt de vista de terminologia com dels principis rectors, als criteris del Conveni de les Nacions Unides, relatiu als drets de les persones amb discapacitat.
La Llei conté tres títols: un primer, relatiu a la persona; un segon, a la família i el tercer, dedicat a les normes de dret internacional privat.
El primer títol, relatiu a la persona, preveu les normes relatives a la capacitat jurídica i d’obrar, a l’emancipació, a la modificació de la capacitat i a l’internament, com també a les institucions de protecció i suport a les persones. D’aquest primer títol, destaco l’avenç que presenta l’article relacionat amb l’obligada informació i escolta a la persona menor d’edat per tots aquells temes que l’afectin, si ha complert els 12 anys.
El títol referent a la família, aborda la institució familiar en un sentit ampli i tenint en compte la realitat social actual. Així, incorpora la regulació del matrimoni, de les unions civils i les unions estables de parella, amb una regulació separada per a cadascuna d’elles però consecutiva, en tres capítols, per destacar que es tracta d’institucions diferents, amb requisits de constitució també diferents, encara que s’equiparen els seus efectes jurídics.
En quant a la regulació del matrimoni, la nostra voluntat amb la proposició de llei ha estat la de respectar els principis que inspiren la Llei qualificada del matrimoni. Malgrat això, hem optat per no permetre contraure matrimoni civil als menors de 18 anys. També hem introduït modificacions significatives com el fet de no haver d’al·legar cap causa per a sol·licitar la separació –serà suficient l’existència d’una voluntat unilateral de ruptura com a expressió d’una crisi profunda en els vincles afectius en els quals es fonamenta el matrimoni–, o, com deia al principi, que no s’hagi de seguir un primer procediment de separació dels cònjuges per tal d’obtenir posteriorment el divorci. També s’inclou la normativa relativa a les unions civils i la part essencial de la llei relativa a les unions estables de parella, amb modificacions en aquest darrer cas, que permetran harmonitzar els drets que es donen als membres d’una unió estable de parella amb aquells que corresponen als cònjuges.
Es regula també, de forma extensa, els efectes patrimonials del matrimoni; la filiació per naturalesa i la filiació per adopció, agrupant la filiació en un sol títol, compte tingut que la que ho és per naturalesa i l’adoptiva produeixen els mateixos efectes. El mateix exercici es fa amb la pàtria potestat i els aliments recollint, harmonitzant i desenvolupant aspectes determinants de la regulació fins ara vigent, especialment pel que fa a l’interès superior del menor i de la seva capacitat natural.
Per últim s’ha considerat oportú incloure unes normes de dret internacional privat, que tenen com a finalitat determinar en quins supòsits concrets s’aplica la normativa andorrana sobre dret de família  quan una determinada relació jurídica familiar es troba connectada amb un element d’estrangeria.
Ja per concloure creiem que es tracta d’una llei que té present l’inici del procés de codificació del Dret Civil andorrà que podria ser incorporada posteriorment en un Codi Civil. H
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT