PUBLICITAT

ANDORRA LA VELLA

El comiat improcedent serà molt més barat

La indemnització passa de 45 a 25 dies per any treballat

Per ESTHER JOVER MARTIN

Els consellers demòcrates Josep Anton Bardina i Maria Martisella, ahir al Consell General.
Els consellers demòcrates Josep Anton Bardina i Maria Martisella, ahir al Consell General. | MARICEL BLANCH
L’acomiadament d’una persona assalariada en casos injustificats, improcedents o fet de forma indeguda s’abarateix respecte a l’actual Codi de relacions laborals, vigent des del 2008. De fet, és la proposta del Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) que recull la Proposició de llei qualificada de relacions laborals, i que ahir va entrar a tràmit parlamentari juntament amb les lleis qualificades de mesures de conflicte col·lectiu i d’acció sindical i patronal. Ara comença el treball en comissió, després d’uns mesos de treball participatiu en què entitats, sindicats i organitzacions empresarials han presentat les seves reticències als esborranys presentats a l’abril. Els textos són el resultat de tenir en compte aquestes 270 esmenes.
 
Amb tot, les indemnitzacions per destitució es mantenen com a la proposta inicial. L’acomiadament injustificat, improcedent o fet en forma indeguda s’ha d’indemnitzar amb la quantitat que li hauria pertocat en cas d’acomiadament no causal (25 dies per any treballat fins a un màxim de 365 dies), incrementada en un 25% amb un límit de 24 mensualitats. El codi vigent estableix una indemnització «no inferior a 45 dies de salari per any de servei a l’empresa fins a un màxim de 30 mensualitats». 
 
Amb tot, el conseller general demòcrata Josep Anton Bardina, que ahir va presentar el contingut dels textos acompanyat per la també parlamentària demòcrata Maria Martisella, va subratllar que la proposta és «equilibrada». Com a exemple, va exposar que la baixa de maternitat s’allarga fins als cinc mesos (20 setmanes) i la de la parella legal fins al mes (quatre setmanes). Els mateixos terminis s’apliquen en casos d’adopció o d’acolliment d’un infant, i sigui quin sigui el sexe dels progenitors (mare-pare; mare-mare; pare-pare). 
 
També s’introdueixen dos nous permisos en la versió definitiva de DA: un permís no retribuït de quatre mesos prorrogable per malaltia molt greu d’un fill menor de 18 anys, i una suspensió laboral de fins a tres mesos per a les víctimes de violència gènere. 
 
Contractes / Un dels objectius de la reforma laboral és «la flexibilització» i, per això, s’estableixen fins a 14 tipus de contractes: set segons la durada i set segons la modalitat. Respecte els esborranys de l’abril hi ha dos canvis substancials: s’elimina el contracte per sessions, que s’havia plantejat per al sector de l’hostaleria i de l’oci i que s’ha constatat que no és necessari, i el contracte de continuïtat de la vida laboral de l’assalariat que ha assolit l’edat de percebre l’edat de jubilació. Bardina va precisar que l’edat de jubilació la determina la Llei de la CASS i, actualment, és quan la persona compleix els 65 anys. Quan una persona arribi a l’edat de jubilació estipulada per la CASS, pot pactar una nova relació laboral, amb un nou contracte de treball d’un any de durada com a mínim. 
 
Sense fons de capitalització / Un dels aspectes més comentats de l’esborrany de la proposició de llei va ser la creació d’un fons de capitalització que s’havia d’omplir amb aportacions tant del treballador com de l’empresari i que tenia diverses finalitats: minimització de l’impacte econòmic en cas de resolució del contracte de treball; facilitar la mobilitat voluntària i flexibilitzar el mercat laboral, i garantir la seguretat d’empreses i assalariats. Alguns dels usos d’aquest fons podien ser el suport a les activitats formatives del personal, un complement a la pensió de jubilació o com a motxilla per a l’assalariat. Bardina va argumentar que «el fons» de la proposta va ser ben rebut, però no la seva aplicació.
 
Finalment, aquest punt s’ha suprimit, tot i que la disposició final tercera de la llei insta al Govern que «en el termini màxim d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, elabori un estudi relatiu a la possibilitat de crear un fons de capitalització, que s’hauria de nodrir amb aportacions de l’empresari de l’empresari i de la persona assalariada, amb la finalitat de dotar de forma periodificada els passius socials, donar suport a les activitats formatives, complementar prestacions de jubilació, assegurar la percepció total o parcial de les quantitats corresponents en cas de resolució de la relació laboral, o qualsevol altra finalitat que es pugui considerar oportuna».
 
Amb la supressió del fons de capitalització de la proposició de llei, també s’elimina la possibilitat que les empreses redueixin la jornada legal de treball ordinària per causes econòmiques conjunturals. L’esborrany plantejava reduir el salari fins a un màxim del 30% perquè es podia compensar amb el fons de capitalització. 
 
Ara el text comença el treball parlamentari i, segons va afirmar Bardina, DA «no planteja línies vermelles». Tot l’articulat és susceptible de ser esmenat. La resta de grups parlamentaris té la paraula. 

Adeu a l’anomalia dels contractes verbals

La Proposició de llei qualificada de relacions laborals incorpora tres disposicions transitòries, la primera de les quals elimina els contractes verbals i obliga a convertir-los en contractes escrits: «Tots els contractes de treball que a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei siguin de caràcter verbal, s’han de formalitzar per escrit en el termini màxim i improrrogable d’un any, incorporant-hi totes les circumstàncies de la relació laboral que s’hagin pactat verbalment i que siguin aplicables a la data esmentada». 
 
La nova llei no serà d’aplicació retroactiva, però en el cas dels contractes orals sí ho serà, és a dir, que tothom haurà de tenir un contracte laboral per escrit, encara que faci molts anys que manté una relació laboral amb una empresa de manera verbal.
 
Si en el treball a la Comissió Legislativa es manté el redactat d’aquesta disposició transitòria primera de la llei, Andorra suprimirà una anomalia del dret laboral com és el contracte oral. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT