PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) número CV0097-2017 en relació amb la determinació de la base de tributació de l’Impost sobre Activitats de Joc d’Atzar per a les activitats efectuades als casinos i sobre la consideració de les propines percebudes pels treballadors als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’interès de la consulta resideix en si les propines així regulades, i l’eventual preu d’entrada al casino, entren en el total de la base de la tributació, segons les disposicions fiscals de la Llei 37/2014 de l’11 de desembre, de Regulació dels Jocs d’Atzar, i en el seu defecte quines imposicions els hi són aplicables.

Amb relació a les quantitats satisfetes pels visitants per accedir al casino, el DTF informa que que la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de Regulació dels Jocs d’Atzar, a l’article 88.b, disposa que: «la base de tributació pot estar constituïda, segons cada tipus de joc, per: El producte brut del joc, definit com l’import total de les quantitats que es dediquin a la participació en el joc, així com qualsevol altre ingrés que puguin obtenir de l’activitat del joc, directament derivat de la seva organització o celebració, deduïts els imports dels premis satisfets per l’operador als participants».

L’article 89.1 de la mateixa normativa estableix com determinar la base de tributació per a les activitats efectuades als casinos; concretament l’article en qüestió disposa que: «per a les activitats realitzades als casinos, la base de tributació de cada subjecte autoritzat es determina en cada exercici pel producte brut del joc. El tipus de gravamen per a les activitats de joc realitzades als casinos és del 10% sobre el producte brut del joc, essent l’import mínim meritat de 2.000.000 d’euros durant un exercici econòmic complet, o la seva part proporcional en el cas d’exercicis econòmics de durada inferior a un any».
Atesos els preceptes esmentats, sempre que el pagament de les entrades atribueixi als visitants únicament el dret a l’entrada al recinte, el DTF entén que l’import de les entrades al casino no deriva directament de l’organització o celebració del joc. 
Conseqüentment, l’import de les entrades satisfetes pels visitants per accedir al recinte no formaran part de la base de tributació de l’Impost sobre Activitats de Joc d’Atzar. Els ingressos en qüestió formaran part de la base de tributació de l’Impost sobre Societats.

Pel que fa a l’import de les propines satisfetes pels jugadors, el Reglament del Casino de Joc, a l’article 56.4, disposa que: «el tronc de propines estarà constituït per la massa global de propines, i s’ha de repartir una part entre el personal empleat i una altra per atendre els costos de personal. La distribució del tronc de propines s’estableix de comú acord entre la societat titular i la representació del personal empleat». Per tant, atès que les propines satisfetes pels jugadors deriven directament de l’activitat del joc, en aplicació de l’article 88.b de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, la part proporcional de les propines que, segons l’acord entre l’entitat i els treballadors, correspongui a la societat, formarà part de la base de tributació de l’Impost sobre Activitats de Joc d’Atzar. 

En relació amb la part de les propines que s’atribueixen als treballadors, el DTF informa que el Comunicat tècnic sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, emès pel Departament de Tributs i de Fronteres, amb data 22 de setembre del 2017, a l’apartat 3.5, en relació amb les propines disposa que: «atès que no tenen la consideració de salari, les propines o gratificacions dels clients de l’empresa als treballadors no són rendes íntegres del treball.».
D’altra banda, la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’article 4.4b), disposa que: «No estan subjectes a aquest impost les rendes següents: Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, ‘inter vivos’, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona distinta del beneficiari». Vistos els preceptes esmentats i atès que la propina és un ingrés que percep el treballador que es produeix d’un acte de liberalitat del jugador amb caràcter de donació, la renda en qüestió no estarà subjecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Comenta aquest article

PUBLICITAT