PUBLICITAT

La família: un concepte evolutiu

La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix a la família com l’element natural i fonamental de la societat, la qual ha de ser protegida tant per l’Estat com per la societat. En el mateix sentit, la Constitució d’Andorra preveu a l’article 13.2 que els poders públics han de promoure una política de protecció de la família.

La família és l’organització social més important per a l’ésser humà. Pertànyer a una agrupació d’aquest tipus, ja sigui mitjançant vincles socials, legalment reconeguts o per vincles de sang, és determinant pel desenvolupament psicològic i social de l’individu. La família és el marc fonamental en el qual els infants adquireixen la seguretat, el respecte i l’amor indispensables per a la construcció de la seva identitat i el desenvolupament de la personalitat. És per aquest motiu que l’ordenament jurídic li confereix una protecció especial.

L’anàlisi històrica de la família tradicional demostra que no és una institució estàtica, sinó que ha anat canviant amb el temps, en funció de les variacions del teixit social. Tradicionalment, la família estava composta per un espòs, una esposa i els fills nascuts d’aquesta relació. Però aquesta concepció ha evolucionat. No solament per l’aparició a la societat d’altres models, com ara les famílies monoparentals o homoparentals, sinó també per l’aparició d’aquelles famílies en què els pares només s’uneixen per un vincle sentimental, sense formalitzar la seva unió.

El fet que el concepte de família sigui evolutiu, implica que la normativa en aquesta matèria s’hagi d’anar actualitzant. La Constitució andorrana va fer un progrés important i va establir un nou model que diferia substancialment de l’existent fins llavors. Des del 1993, el legislador andorrà ha anat regulant les qüestions relatives al dret de la persona i de la família d’acord amb el model familiar que preval en els temps actuals. El resultat ha estat l’aprovació de diferents lleis, com ara la Llei qualificada del matrimoni, la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, la Llei del registre civil, la Llei qualificada d’incapacitació i organismes tutelars i la Llei qualificada de les unions estables de parella. 

Cal dir que la darrera modificació, el 2014, de la Llei qualificada del matrimoni, operada mitjançant la Llei qualificada de les unions civils, va fer un pas endavant i va crear les unions civils, a fi de permetre l’equiparació de l’estat civil de les persones de sexe diferent que contreuen matrimoni, amb el d’aquelles persones del mateix sexe que es casen. La mateixa llei va donar la possibilitat a les parelles de persones del mateix sexe d’adoptar en les mateixes condicions que les de sexe diferent.

Actualment, el Grup Parlamentari Demòcrata està treballant en una proposició de llei qualificada de la persona i la família, conjuntament amb els grups parlamentaris Liberal  i Ciutadans Compromesos. La voluntat dels grups, i també del Govern, és de disposar d’una bona regulació adaptada a la societat actual.

Aquesta proposició de llei permetrà una millora evident de la normativa esmentada, atès que inclourà, en una sola llei general, el contingut de diferents lleis distanciades en el temps, i es podrà disposar d’un marc jurídic articulat i sistemàtic sobre el dret  de la persona i la família. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT