PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0121-2018, del 20 de juliol del 2018, del Departament de Tributs i de Fronteres (d’ara en endavant, DTF) en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Segons el que es depreden de la Consulta anterioment esmentada, “per motius estratègics, de reorganització i racionalització del grup, buscant centralitzar en una sola Societat especifica «tecnològica» i no financera els sistemes i serveis informàtics del grup, de facilitar l’atracció de talent específicament relacionat amb temes d’IT i de facilitar, en el seu cas, trobar tercers aliens al grup als qui poder prestar serveis d’IT que permetin optimitzar les capacitats de la nova «plataforma informàtica», la Societat consultant, tot seguint les tendències del sector a Europa d’externalitzar i centralitzar les funcions de tecnologia i processos en una filial del grup, ha considerat convenient utilitzar una filial andorrana, participada en el 100 per 100 del seu capital, la Societat X per desenvolupar i prestar serveis informàtics i tecnològics, per ara, a la Societat consultant i a les seves filials tant andorranes com no andorranes.

Dins d’aquest nou marc estratègic un primer pas és continuar amb el desenvolupament de la nova «plataforma informàtica» del grup des de la Societat filial andorrana X de manera que, a mesura que es vagin finalitzant els desenvolupaments dels diferents mòduls, sigui la Societat filial X que presti serveis informàtics per ús d’aquesta nova «plataforma informàtica» tant a la consultant com a les seves filials.

Per implantar aquesta nova estructura organitzativa cal que la Societat consultant aporti a la Societat filial andorrana X tots els actius de l’immobilitzat material i immaterial en curs corresponent a la nova «plataforma informàtica» actualment en desenvolupament.

A canvi d’aquesta aportació d’actius la Societat consultant percebrà participacions en el capital social de la filial X. Per tant, en la mesura en que la consultant ja és actualment propietari del 100 per 100 del capital de la Societat filial X, la consultant és mantindria com a soci únic de la Societat filial X. 

Feta l’aportació, la Societat filial X continuarà amb el desenvolupament de la nova «plataforma informàtica» utilitzant els serveis dels proveïdors respecte dels que se subrogarà en la posició contractual de la consultant, nous que pugui contractar i amb el seu propi personal que majoritàriament provindrà de la consultant.

La Societat consultant i la Societat filial X tributen a partir de l’exercici 2018 sota el règim de consolidació en l’Impost sobre Societats.

El aquest sentit, el DTF contesta la Consulta formulada en els següents termes:
Referent a la qüestió sobre la possibilitat d’aplicar el règim fiscal de reorganització empresarial a l’aportació que efectuarà la consultant, el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial a l’article 2 de la normativa esmentada estableix les definicions de les operacions que es poden acollir al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. Concretament, l’apartat 2.4a preveu el següent: «Als efectes d’aquesta Llei, té la consideració d’operació d’aportació no dinerària d’altres actius l’operació per la qual: a) Una entitat aporta, sense quedar extingida, un o diversos elements patrimonials o accions o participacions en el capital social d’entitats que representin una participació d’almenys el 5% del seu capital social a una altra entitat resident al Principat d’Andorra, i rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació».

Vist que els elements objecte d’aportació són aplicacions i sistemes informàtics en construcció que estan comptabilitzats en seu de la consultant com a elements de l’immobilitzat material i immaterial i que l’entitat receptora és un Societat resident a Andorra de la qual, amb caràcter previ a l’aportació, la consultant posseeix el 100% de la participació, l’operació esmentada en la consulta tindrà la consideració d’aportació no dinerària als efectes de l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.

D’altra banda, la finalitat del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial és procurar que la fiscalitat no suposi un impediment per a l’execució de les operacions de reorganització; així mateix, aquesta normativa pretén evitar que el règim fiscal que s’hi preveu generi un incentiu per a reestructuracions que no tenen una justificació sòlida des de l’òptica econòmica o de negoci sinó que estan basades en raons purament fiscals. 

Segons el DTF l’operació es duu a terme amb la finalitat de millorar el desenvolupament de l’activitat empresarial del grup. Concretament, la consultant manifesta que l’objectiu de l’operació és centralitzar en una sola Societat específica «tecnològica» i no financera els sistemes i serveis informàtics del grup, facilitar l’atracció de talent específicament relacionat amb la tecnologia i trobar tercers aliens al grup als quals es pugui prestar serveis. 

Així doncs, l’operació objecte de la consulta s’efectua per motius econòmics vàlids i, en conseqüència, li serà aplicable el règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, excepte que expressament s’opti per la renúncia. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT