PUBLICITAT

El sistema de pagament Target2 a Europa

Target és l’acrònim en anglès de Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (el que significa Sistema de Liquidació Bruta en Temps Real de l’Euro o SLBTR) i és el sistema de pagament interbancari en euros de l’Eurosistema. Amb la introducció de l’euro va ser necessari un nou sistema de pagaments a la Unió Europea. La seva característica principal és que es tracta d’un sistema de liquidació bruta en temps real, de caràcter descentralitzat basat en la interconnexió dels sistemes de pagament de cada país, de manera que els pagaments són liquidats individualment (sense compensació prèvia) i amb fermesa immediata , una vegada que han estat liquidats. Podem dir que des que el banc ordenant envia l’ordre fins que es dóna per efectivament realitzada (operació ferma) i s’informa a les parts del fet, transcorren tan sols uns segons.

Per això, Target2 és una pedra angular de la integració financera de la Unió Europea que permet el lliure flux dels diners a través de les fronteres i dóna suport a l’aplicació de la política monetària única del BCE. Es pot dir que és un sistema de pagament propietat de l’Eurosistema, que també s’ocupa de la gestió. És la principal plataforma europea per al processament de grans pagaments i és utilitzada tant per bancs centrals com bancs comercials per processar pagaments en euros en temps real. Està format pels sistemes de pagament dels països de l’euro més el mecanisme de pagaments del BCE. Addicionalment, també estan connectats els sistemes de Dinamarca, Polònia, Estònia, Eslovènia i Regne Unit. La connexió dels sistemes es produeix mitjançant una xarxa, anomenada Interlinking, per a la realització dels pagaments transfronterers. Des de novembre de 2007 Target va passar a ser substituït pel sistema Target2.

Recollint el més important, és alguna cosa més que una simple infraestructura de pagaments: gràcies al fet que permet que les transferències interfrontereres en euros resultin senzilles, referma la integració del mercat europeu i consolida el funcionament de la política monetària única de la Unió Econòmica. Al mateix temps el sistema s’utilitza també per als petits pagaments de clients. Proporciona fermesa intradia per a les transaccions i permet que els fons abonats en el compte d’un participant sigui immediata per efectuar altres pagaments.

Per exemple, el sistema espanyol de pagaments interbancaris està estructurat al voltant de dos sistemes: Target2-Banc d’Espanya, per al processament de grans pagaments i el Sistema Nacional de Compensació Electrònica (SNCE), per als pagaments de petit import. Així doncs, des de desembre de 2004 subsisteixen únicament dos sistemes de pagament: d’una banda, un sistema per a grans pagaments: Target2-Banc d’Espanya, que és el successor del SLBE Servei de Liquidació del Banc d’Espanya; i de l’altra, un sistema per a pagaments al detall: el SNCE. El Banc d’Espanya, com Banc Central de l’Estat, és qui té encomanada la funció de promoure el bon funcionament dels sistemes de pagament de l’economia espanyola. Així, respecte a la gestió dels sistemes de pagament, les seves atribucions són diferents en cada un dels dos sistemes de pagament que hi ha al país: en el cas de Target2-Banc d’Espanya (com abans per al SLBE) i donada la seva importància per al sistema financer espanyol, el Banc d’Espanya és el propietari i el gestor del sistema; en el cas del SNCE, de propietat privada, el Banc d’Espanya, a més de ser un participant més en el sistema, és l’agent liquidador del mateix. Així mateix, exerceix tasques de supervisió i és a qui correspon autoritzar amb caràcter previ la normativa que elaborin els òrgans de la societat.

Target2-Banc d’Espanya va entrar en funcionament el 18 de febrer de 2008 a substitució del Servei de Liquidació del Banc d’Espanya (SLBE). És el component espanyol de Target2 i, igual que el seu antecessor, es tracta d’un sistema de liquidació bruta (sense compensació prèvia) i en temps real. La liquidació es realitza en els comptes que tenen obertes els participants a la plataforma tècnica comuna de Target2. S’utilitza principalment per a processar grans pagaments. El Banc d’Espanya el gestiona, regula i supervisa d’acord amb els criteris establerts per Target2. En ell, les operacions de pagament es processen una a una mesura que es van comunicant.

És l’evolució natural de l’anterior sistema Target. Es tracta d’un sistema de grans pagaments a l’engròs, amb liquidació bruta en temps real en el qual les operacions es processen una a una a mesura que es van comunicant. Podem dir que des que el banc ordenant envia l’ordre fins que es dóna per efectivament realitzada (operació ferma) i s’informa a les parts del fet, transcorren tan sols uns segons. Per a la seva implantació, es va dissenyar un calendari a nivell europeu agrupant als diversos països participants per blocs. El primer d’ells va començar la seva utilització el novembre de 2007. En el cas d’Espanya, ha substituït l’SLBE com a sistema de grans pagaments el 18 de febrer de 2008. L’element principal de Target2 és l’existència d’una plataforma centralitzada coneguda com a SSP, per les seves sigles en anglès (Single Shared Platform). En aquest ordinador central tenen lloc totes les operacions que realitzen les entitats de crèdit, de manera que no hi ha cap distinció entre un pagament nacional o transfronterer. No obstant això, com queda dit, legalment Target2 és un conjunt de sistemes en què cada banc central nacional manté la titularitat dels comptes, les relacions amb els seus participants i una sèrie d’operacions al tancament del dia. A més, a cada banc central li correspon la vigilància del seu corresponent sistema.

El nou té indubtables avantatges per als usuaris, com és l’homogeneïtzació dels serveis, els criteris de gestió i la seva regulació, així com l’harmonització dels preus. A més, en tractar-se d’un sistema modern i tecnològicament molt avançat, les entitats de crèdit disposen d’una varietat de mecanismes de gestió de la liquiditat que doten al sistema d’una major eficiència i seguretat.
Tot i que les empreses i els ciutadans no poden participar directament en Target2, sí que poden aprofitar els seus avantatges dirigint-se a una entitat bancària i especificant que volem que l’operació sigui processada per aquest sistema, ja que (al contrari de la creença generalitzada), encara que l’import mitjà dels pagaments processats a través de Target2 és elevat, en realitat el sistema no té establert un import mínim per a les operacions a processar. Les comissions a pagar per processar les ordres normalment seran més grans que les que s’han d’abonar per processar pagaments per vies alternatives, però es garanteix més rapidesa en el procés i en la disponibilitat dels fons. Els seus horaris i calendari són els establerts a l’efecte a tot Europa, de manera que el sistema està operatiu de dilluns a divendres de 7 a 18 hores, excepte 6 dies festius a l’any: Cap d’Any, Divendres Sant, Dilluns de Pasqua, Primer de maig , Nadal i 26 de desembre (Sant Esteve).
El Servei de Liquidació Target2 té els següents avantatges:

• Seguretat jurídica total, sense riscos
• Una total confiança, ja que el gestor és el Banc d’Espanya
• No hi ha risc de crèdit, abonament dels fons amb caràcter ferm
• Caràcter irrevocable de les ordres acceptades en el sistema
• Garanteix la fermesa de la liquidació de les operacions
• Funcionament en temps real

Un altre gran avantatge és que és l’únic sistema de pagaments que permet la liquidació en temps real, eliminació total de riscos. En realitat, la transferència Target2 és el que també s’anomena col·loquialment OMF o ordre de moviment de fons. A aquestes operacions també se les coneix amb el nom de transferències via Banc d’Espanya. Les OMF són transferències urgents que permeten que els diners s’abonin en el compte de destinació el mateix dia en què es dóna l’ordre. Aquest tipus de transferències urgents o ordres de moviment de fons no es canalitzen pel sistema ordinari de compensació i liquidació de moviments entre entitats financeres, SNCE-2, sinó que utilitzen el sistema Target2 de moviments entre comptes de tresoreria del Banc d’Espanya entre dues entitats financeres. Un avantatge és que un cop emesa la transferència urgent, l’ordenant només disposarà d’uns minuts per poder anul·lar-la i si no ho fa el beneficiari rebrà amb tota seguretat l’import el mateix dia si l’ordre s’ha realitzat abans de les 16.00 h.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT