PUBLICITAT

Consultori fiscal

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors el criteri establert pel Departament de Tributs i de Fronteres en la Consulta Vinculant número CV0140-2018, del 30 de novembre del 2018, en relació amb l’aplicació del Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats en l’Impost sobre Societats sobre els dividends o els guanys de capital vinculats a participacions en entitats sense personalitat jurídica. 

La societat Consultant, està subjecta al Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats i el seu objecte social exclusiu és « la gestió i la tinença de participacions en societats andorranes i en societats estrangeres per compte propi, amb exclusió expressa de les activitats pròpies del sistema financer».

L’esmentada societat ostenta directament, entre d’altres, participacions en un Fons de Capital Risc (d’ara endavant, FCR) resident fiscal a Espanya i que satisfà a la Societat interessos i dividends per la inversió subscrita.

En relació a l’FCR, la consultant rep interessos i dividends com a rendiment per la seva inversió. Al seu torn, l’FCR inverteix directa o indirectament en empreses que realitzen una activitat empresarial a llocs com per exemple Alemanya, Noruega, Grècia, Italià, França, etc., on el tipus impositiu és força superior al tipus impositiu andorrà.

El mateix FCR tributa al règim general de l’Impost sobre Societats espanyol tenint en compte les particularitats següents:
Són patrimonis separats sense personalitat jurídica, pertanyen a una pluralitat d’inversors, la gestió i representació de les quals correspon a una societat gestora, que exerceix les facultats de domini sense ser titular del fons.

-El seu objecte principal, en termes generals, consisteix en la presa de participacions temporal en el capital d’empreses de naturalesa no immobiliària ni financera que, en el moment de la presa de participació, no cotitzi en cap mercat regulat.

-Els FCR necessiten autorització administrativa.

-Constitució mitjançant escriptura publica e inscripció al registre mercantil.

-El valor que tenen han de ser nominatius.

-Inscripció en un registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a sol·licitud de l’entitat gestora.

-Tributen conforme al règim general de l’Impost sobre Societats, amb les següents particularitats: (i) Exempció per doble imposició de dividends independentment del percentatge de participacions que ostentin i del temps de tinença d’aquestes (ii) Exempció parcial per les rendes de transmissions d’accions i participacions (bonificació del 99% per accions mantingudes entre 1 i 15 anys).

En aquest sentit, el DTF estableix que pel que fa a la possibilitat d’aplicar el Règim Especial de Societats de Tinença de Participacions en Societats, s’ha de determinar si una societat andorrana que té participacions en entitats que no són societats de capital pot acollir-se al règim especial. 

En relació amb això, el Decret legislatiu de l’1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, a l’article 38.1 disposa que «els obligats tributaris que tinguin la forma de societat anònima o limitada i que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats residents o no residents fiscals al Principat d’Andorra poden sol·licitar l’aplicació d’aquest règim especial». 

D’aquest precepte es desprèn que per poder sol·licitar l’aplicació del règim especial les societats andorranes han de tenir únicament participacions en societats estrangeres o andorranes. En conseqüència, les societats andorranes que tinguin participacions en entitats sense personalitat jurídica que no són societats de capital no es podran acollir al règim especial. 

Sobre aquesta condició el Departament de Tributs i de Fronteres s’ha manifestat en diverses ocasions mitjançant respostes vinculants. Entre aquestes, la resposta vinculant CV0087-2017, emesa amb data 15 de maig del 2017, que expressa el següent «[...] Atès el contingut de l’article 38.1 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats i que la societat consultant té participacions en una entitat estrangera que no té forma societària, és a dir, que no es tracta d’una societat, l’entitat consultant no es podrà acollir al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres».

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT