PUBLICITAT

Els registres de morosos estan d’actualitat

Des de fa molts anys hi ha a Europa diversos fitxers de solvència patrimonial, col·loquialment anomenats registres de morosos, fitxers de morosos o llistats de morosos. Tradicionalment aquest tipus de registres de mora eren d’àmbit restringit, i havien estat utilitzats per entitats bancàries, caixes d’estalvis, companyies de serveis bàsics, emissors de targetes de crèdit, entitats financeres de tot tipus, empreses de telecomunicacions, editorials i companyies subministradores d’energia. En aquests fitxers de morositat se sol incloure les dades de persones físiques i jurídiques que han mantingut deutes impagats durant un cert temps sense pagar-les, en general durant més de 90 dies naturals.

A l’Estat Espanyol el registre de morosos més veterà i conegut és el cèlebre RAI (Registre d’Acceptacions Impagades). Tot i que en l’any 2005 alguns malastrucs havien anunciat a la premsa la desaparició definitiva del cèlebre RAI i fins i tot havien arribat a escriure la seva necrològica, el RAI, com l’au Fènix, va renéixer i encara es troba en funcionament. Va aconseguir posicionar-se tant en el mercat financer que el seu nom va ser sinònim de registre de morosos per un fenomen que la lingüística diu antonomàsia.

En l’actualitat el registre de morosos més conegut a Espanya és el conegut com Fitxer Asnef, un bureau de crèdit que permet als seus membres consultar si un sol·licitant d’un crèdit és deutor en mora d’una altra entitat o entitats, de manera que, davant l’estudi del risc d’aquesta operació, pugui tenir una informació més fiable, que ajudi a la presa de decisions en les fases del cicle de crèdit. Aquest servei és gestionat per l’entitat Asnef-Equifax Serveis d’Informació sobre Solvència i Crèdit, SL. Asnef és l’acrònim de l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit i està constituïda per bancs, societats de finançament, entitats de crèdit, establiments financers de crèdit i empreses de distribució. En l’actualitat la societat Equifax Ibericas S.L. és l’encarregada del tractament del Fitxer Asnef.

El Fitxer Asnef és un registre de solvència i mora que cobreix tots els productes financers, sent el fitxer més representatiu a Espanya, pel que fa a informació relativa a la solvència patrimonial i de crèdit. La contractació del servei d’informació de crèdit té una doble funció: d’una banda, assegura que davant d’un impagament el deutor pugui ser inclòs en el Fitxer Asnef, el que facilita la intenció de pagament; de l’altra, permet conèixer, en tot moment, la situació creditícia amb tot el mercat dels seus clients actuals i potencials.

El Fitxer Asnef és sens dubte la base més gran de dades de morosos a Espanya, amb més de quatre milions de registres de mora. Totes les entitats de finançament associades del Fitxer Asnef cedeixen les seves dades gratuïtament a canvi de poder comprovar que un futur prestatari no figuri ja fitxat com a morós per haver deixat préstecs impagats en altres entitats de crèdit. Aquests dies, Asnef està negociant amb diverses empreses un nou contracte, el preu pot oscil·lar entre 350 i 400 milions en deu anys.

Ara bé, a l’Estat Espanyol des de fa alguns anys les administracions públiques també estan fent ús dels registres de morositat i llistats de morosos per revelar els noms dels morosos amb la Hisenda Pública. L’Agència Tributària ha publicat la llista de morosos actualitzada amb Hisenda, composta per les persones físiques i jurídiques que deuen més d’un milió d’euros a les arques públiques. En total, figuren en l’esmentat llistat 4.028 persones i empreses amb un deute que agregada supera els 14.000 milions d’euros. Alguns dels noms són molt coneguts pel públic. Ara bé, cal no oblidar que l’artífex d’aquesta llista de morosos va ser el ministre d’Hisenda del Govern de Rajoy, Cristóbal Montoro, que va emprendre l’any 2012 una implacable croada contra els morosos de l’Estat Espanyol mitjançant la posada en marxa d’un registre de morosos amb Hisenda. Montoro, com paladí en la lluita contra els deutors recalcitrants, volia fer públics els noms dels defraudadors i morosos amb el fisc mitjançant la publicació de llistats de morosos com una mena escarni públic i mesura de pressió perquè els afectats paguessin els seus deutes al veure’s retratats en els llistats de morosos. Després de superar molts obstacles i vèncer resistències al si del mateix Govern de Rajoy, l’abril de 2015 el ministre va aconseguir finalment el seu objectiu quan el Consell de Ministres va aprovar la publicació d’aquest particular llistat de morosos fiscals, dins de la reforma de la Llei general tributària.

Cristóbal Montoro, que és catedràtic d’Economia Aplicada, Hisenda Pública i Dret Tributari, portava anys argumentant que, per lluitar contra el frau fiscal, cal fer públics els noms dels defraudadors i morosos amb el fisc mitjançant la publicació de les dades dels fitxers de morosos. Per aquest motiu crec que s’hauria de denominar a aquest llistat de morosos amb Hisenda «la llista de Montoro», ja que va aconseguir modificar la Llei general tributària i afegir l’article 95 bis, referent a la «publicitat de situacions d’incompliment rellevant de les obligacions tributàries». Sota aquest eufemisme, s’amaga l’autorització a Hisenda per publicar el llistat de morosos amb les arques de l’Estat; en concret aquells que hi han de més d’un milió d’euros. Amb tot, al meu entendre, en la publicació dels llistats de morosos s’ha col·locat el llistó molt alt; un milió és una quantitat molt elevada, la qual cosa permetrà que deutors amb quantitats impagades importants que estiguin en els registres de morosos de l’Agència Tributària escapin a la difusió pública. Hauria estat més lògic posar el llistó en 120.000 euros, que és l’import amb què l’article 305.1 del Codi Penal delimita el delicte fiscal i que els deutors que mantinguin deutes amb Hisenda per import superior i estiguessin en els fitxers de morosos de l’Agència Tributària, fossin també inclosos en el llistat Montoro de morosos.

La vigent norma tributària permet que surti a la llum pública la relació de defraudadors amb les sentències condemnatòries fermes dels delictes contra la Hisenda pública que es confirmin després de l’entrada en vigor de la reforma, encara que derivin de fets esdevinguts prèviament. Mitjançant aquest precepte es donarà publicitat parcial a les dades identificatives de les sentències condemnatòries fermes de delictes contra la Hisenda pública, és a dir delictes en l’àmbit fiscal, insolvències punibles i contraban. Ara bé, el llistat de morosos i defraudadors amb la Hisenda Pública queda limitat per llei als morosos que debin més d’un milió d’euros a les arques públiques i que no hagin estat pagades en el termini d’ingrés voluntari, llevat que estiguin ajornades o suspeses. Per tant, si un contribuent deu 999.999 euros al fisc no surt retratat en el llistat de morosos, però si té la mala sort de deure 1.000.001 sí que veurà el seu nom reflectit en la «llista Montoro». Així les coses, els deutors recalcitrants amb les arques públiques reben una intimació de pagament molt especial perquè saldin els seus deutes. Cal tenir present que el llistat es pot descarregar lliurement a través del web oficial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

La idea del llistat de morosos estatal està sent copiat per les comunitats autònomes. Fa alguns dies, el vicepresident econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença parlamentària va informar que, com a mesura dins del pla de la Hisenda catalana contra el frau per als propers quatre anys, el Govern català publicarà el seu propi llistat de morosos tributaris, que se cenyirà a aquells contribuents que deguin a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) més d’un milió d’euros. Aquesta mesura té com a objectiu promoure el compliment voluntari de les obligacions fiscals dels contribuents morosos. Val la pena recordar, que l’Agència Tributària s’encarrega de la inspecció de quinze tributs propis i cedits, entre els quals es troben el de Successions i Donacions, el de Transmissions Patrimonials que grava les compravendes d’immobles de segona mà, i el d’Actes Jurídics Documentats. Així mateix, Aragonès ha afirmat que el Govern serà implacable contra el frau fiscal i de fer públic l’impagament d’impostos mitjançant registres de morosos tindrà més impacte en fomentar el pagament que la modificació de les figures tributàries existents. La Generalitat té la intenció de publicar el llistat de morosos de l’ATC a partir del tancament d’aquest any.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT